Ниигэм 22 oct 2020 486

2021 ондо Буряадта шэнэ гурбан hургуули баригдаха

Буряадай дунда hургуулинуудта hуралсалай гурбадахи халаан усадхаха хэрэгтэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ шэглүүлбэ. «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар ерэхэ ондо Хурамхаанай аймагай Хурамхаан нютагта, Ивалгын аймагай Сотниково тосхондо, Улаан-Yдэ хотодо 32-дохи дунда hургуулинуудые барилгада мүнгэн үгтэбэ.
Ород Уласай Юрэнхы сайд Михаил Мишустин энээн тухай захирамжада гар табижа, дүрбэн нютаг можодо хамтадаа 12 миллиард түхэриг дамжуулхые зүбшѳѳгѳѳ. Тэдэнэй тоодо 362 сая 200 мянган түхэриг Хурамхаанай аймагта 275 hурагшадай hургуули барилгада, Ивалгын аймагта  болон Улаан-Yдэ хотодо шэнэ hургуулинуудые барилгада тус тустань 311 сая түхэригhѳѳ үлүү мүнгэн ерэхэнь.
2024 он болотор Буряадай 300-аад дунда hургуулинуудай материально-техническэ бааза шэнэлхэ, нэмэхэ хэрэгтэ нэмэри мүнгэн hомологдохо хараатай. Тэрэнэй ашаар илангаяа хүдѳѳ нютагуудта болон бага хотонуудта ажалладаг hургуулинуудта болбосоролой болон хүмүүжүүлгын ажал бүри hайнаар ябуулагдаха болоно. 

Фото: egov-buryatia.ru