Ниигэм 22 oct 2020 368

Буряад Уласай ажаhуугшадта тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ

Коронавирус үбшэнэй hүжэрхэдэ Ород Улас дотор ажалгүй үлэhэн зоной тоо дээшэлжэ эхилээ. Тиимэhээ иимэ байдалтай зондо тэдхэмжэ үзүүлхэ зорилготойгоор, Ажалаар хангадаг түбүүдтэ бүридхэлдэ ороод байhан хүнүүдтэ мүнгэ түлэхэ шиидхэбэри абтаhан байна.

Энэ хэрэгтэ Ород Уласай hанhаа 35 миллиард түхэриг hомологдобо. Байгша ондо тус түлбэридэ хамтадаа 165 миллиард түхэриг дамжуулагдахаар хараалагдаад байбашье, ехэнхи хубинь түлэгдѳѳд байна.

Буряад Уласта  илангаяа олон хүүгэдтэй гэр бүлэдэ  тэдхэмжэ үзүүлхэ хэрэгтэ 200 сая түхэриг нэмэгдэжэ үгтэбэ. Гэртээ гурбадахи үхибүүтэй болоhон түрэлхидтэ дунда зэргээр hара бүхэндэ 12 мянган түхэриг түлэгдэнэ. Yхибүүнэй гурбатай болоторынь тус хангалта үзүүлэгдэхэ болзортой.

Энээнhээ гадна ниигэмэй  эмхинүүдтэ хүдэлдэг мэргэжэлтэдтэ, багшанарта, эмшэдтэ коронавирусай талаар хүлгѳѳтэ сагта ажаллажа байhандань нэмэри мүнгэн түлэгдэнэ. Иимэ шэглэлтэй эмхинүүдтэ 400-аад хүн ажаллана.

Фото: yandex.ru