Ниигэм 22 oct 2020 501

Алас Дурна зүгэй оюутадай уулзалга

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто Оюутадай холбоонуудай слёдто хабаадалгын бүридхэл эхилэнхэй.

Ноябриин 1-hээ 5 болотор Алас Дурнын тойрогой оюутадай хүдэлѳѳнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд онлайн аргаар бэе бэетэеэ харилсажа, саашадаа ажалаа хамта ябуулха түсэбүүдые тодорхойлхо, шэнэ онол аргануудта hураха болоно. Гадна оюутадай дунда hонин, шухала асуудалнуудаар олон тоото хэмжээнүүдые эмхидхэхэ тухай хэлсэгдэхэ.
Слёдто хабаадагшай бэе бэетэеэ харилсахаар тусхай интернет арга олгогдожо, Ородой Уласай түрүү мэргэжэлтэдтэй сэхэ хѳѳрэлдѳѳн болохо. Хабаадагша бүхэн ѳѳhэдынгѳѳ эрдэм мэдэсэ, арга шадал улам дээшэлүүлжэ, нютагтаа, уластаа энэ талаар ажал бүри hайжаруулха түсэб табиха.

Буряад Уласай дээдэ hургуулинуудай, мэргэжэлтэ дунда hуралсалай эмхинүүдэй оюутадай холбоонуудай түрүүшүүл хэмжээндэ хабаадалсахаяа бэлэн.

Фото: newbur.ru