Ниигэм 23 oct 2020 418

Шэнэ харгыгаар шэнэ трамвайнууд


2019 ондо Улаан -Yдэ хотодо трамвайн харгынуудые заhабарилха, шэнэлхэ ажалнууд эхилжэ, 2021 ондо дүүргэгдэхэ түсэбтэй. Ород Уласай hанhаа 278 сая түхэриг дамжуулагдажа, хамтадаа зургаан модо утатай түмэр харгы заhагдана. Нэгэ жэлэй туршада дунда зэргээр 2 модо утатай  харгы шэнэлэгдэнэ. 
Гэхэтэй хамта Буряадай ниислэл хотодо шэнэ трамвайнууд абтажа, хүн зон ниитын унаагаар ехэ дуратай, зохидоор урагша хойшоо ябаха аргатай болоhоноо тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru