Ниигэм 23 oct 2020 412

«Эсэгэмни шадалтай» гэhэн харалган

Буряад Уласта октябрь hарын hүүлшын амаралтата Эсэгын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Уласай Арадай Хуралай депутадууд 2018 оной февраль hарада энэ үдэр тэмдэглэхэ тухай шиидхэбэри абаhан юм. Хүүгэдые хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ эсэгын үүргэ ехэ, үхибүүн бүхэндэ эсэгэ хэрэгтэй гэжэ, арадай hунгамалнууд иимэ үдэр тогтооhон байна.
Буряадай Ниигэм хамгаалгын талаар яаман тус хэмжээ эмхидхэжэ, аймагуудта шэлэн абалгын шата сентябриин 14-Һөө октябриин 8 болотор үнгэржэ, 18 эсэгэнэр уласай шатада гараа.

Харалганай эрилтээр гэр бүлын эжынэр наhанайнгаа нүхэр тухай видеобуулгабари бэлдэжэ, жюрин гэшүүдые хабаадагшадтай танилсуулаа. Yшѳѳ түрэлхид хүүгэдтэеэ хамта эгээл дуратай эдеэ хоол бэлдэжэ байhанаа буулгажа, мүн лэ олоной анхаралда дурадхаа. 

Харилсаагүй аргаар харалганай түгэсхэлэй шата эдэ үдэрнүүдтэ үнгэржэ, ерэхэ долоон хоногто дүнгүүд гаргагдаха болоно. 

Фото: yandex.ru