Ниигэм 26 oct 2020 262

Улаан-Yдэ хотодо 107 хүүгэд түрэбэ

Октябриин 19-hѳѳ 25 болотор Улаан-Yдэ хотын перинатальна түбтэ 107 хүүгэд түрэбэ. Тэдэнэй 57-ниинь угаа дамжуулха хүбүүд, 50-ниинь басагад болоно. Энээнhээ урда долоон хоногто 98 үхибүүн, тэрэ тоодо 45 хүбүүд, 48 басагад гэжэ дуулгая.

Фото: pixabay.com/