Ниигэм 28 oct 2020 317

​«Ородой Герой Алдар Цыденжа­пов» гэһэн уһан сэрэгэй онгосо түрүүшынхиеэ буу зэбсэгээ туршаба

© фото: flotprom.ru

 «Ородой Герой Алдар Цыденжа­пов» гэһэн уһан сэрэгэй онгосо түрүүшынхиеэ буу зэбсэгээ туршаба. Номгон далай флодто алба хааха гэжэ Амарай онгосо бүтээлгын заводто баригдаһан тус корвет буудалгын тур­шалга гараба гэһэн мэдээсэл октябриин 26-да Ородой Баталан хамгаалгын яаманай хэблэлэй албан соносхобо.

Тус мэдээсэлэйнь ёһоор, Япон далайда болоһон шалгалтын үедэ онгосын буу зэбсэгүүдэй хэр зэргэ бүхэ байһаниинь буудалгын аргаар туршагдаа. Тиигэжэ 100 миллиметрэй А-190 түхэлэй арт-буудалгын зэбсэг, зургаан аматай АК- 630 түхэлэй автомат буунууд шалгагдаа, гадна радиоэлектрон долги сасажа, һаад ушаруулха аргашье туршагдаа.

«Ородой Герой Алдар Цыденжапов» гэһэн корведэй далайда ажаллаха үедэ Номгон далайн флодой мэдэлэй уһанай ба агаарай онгосонууд туһаламжа үзүүлдэг юм гэжэ Баталан хамгаалгын яаманда мэдээсэнэ.

Арбан жэлэй саана баатаршалга гаргаһан манай нютагай хүбүүнэй нэрэмжэтэ корвет Номгон далайда алба хаадаг 3-дахи иимэ түхэлэй сэрэгэй онгосо болоно. Тэрэниие барилга 2015 ондо Амарай онгосо бүтээлгын заводто эхилэгдэжэ, 2019 оной октябрь һарада түгэсхэгдөө һэн гэжэ һануулая.

Тиигэжэ мүнөө түрүүшынгээ туршалга гараһан тус корвет ерэхэ декабрь һарада Ородой Уһан сэрэгэй Флодто дамжуулагдахаар хараалагдана.

Фото: flotprom.ru