Ниигэм 28 oct 2020 272

​Эмнэлгын шэнэ түхеэрэлгэнүүд Буряад Уласта ерээ

© фото: egov-buryatia.ru

Эмнэлгын шэнэ түхеэрэлгэнүүд Буряад Уласта ерээ. Хэдэн аймагуудай түбэй ахамад эмшэдтэ шэнэ түхеэрэлгээр хангагданхай унаануудай түлхюурнууд барюулагдаба.

Урда долоон хоногто түргэн туhаламжын 18 унаа аймагуудта дамжуулагдаа. Харин мүнөө 13 флюорограф, 5 маммограф ерэжэ, дээдэ мэргэжэлэй туhаламжа хүн бүхэндэ үзүүлэгдэжэ эхилхэнь. Улас дотор эмнэлгын пунктнууд шэнэ аргаар бүтээгдэжэ, тэндэнь абаашагдаад табигдахань. Олон аймагуудта эмнэлгын байшангууд hэльбэн шэнэлэгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдээсэнэ.

КамАЗ түхэлэй автомашина дээрэ иимэ ехэ түхеэрэлгэнүүд бэлдэгдэжэ, ямаршье харгыгаар ябажа, холын нютагуудта ошожо, хүндэ эгээл түрүүн хэрэгтэй туhаламжа үзүүлэгдэхэ, бэеын шалгалта гүйсэд хэгдэхэ. Зарим ушарта үбшэн саг соогоо элирүүлэгдэжэ, эмшэд хүнэй наhа, бэеын тамир аршалха аргатай болобо. Тус комплекснууд хэрэгтэй эмнэлгын түхеэрэлгэнүүдээр гүйсэд хангагданхай. Досоонь халуун уhа гаргаха, дулаагаар хангаха, зайн гал носоохо хэрэгсэл бии.

Һүүлэй үедэ эмнэлгын арганууд бүри үргэн болонхой. Һая болотор лэ хуушарhан түхеэрэлгын ашаар эмшэд ажалаа ябуулжа байгаа. Харин мүнөө дээдэ шатын оньhон техникэ Буряадтамнай бии болоhониинь hайшаалтай, - гэжэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэлэбэ.

Баргажанай, Бэшүүрэй, Яруунын, Загарайн, Ивалгын, Кабанскын, Хурамхаанай, Муяын, Байгал Шадарай, Ивалгын, Хориин түбэй больницануудта болон Петропавловкын, Гусиноозёрск хотын эмнэлгын газарнуудта шэнэ түхеэрэлгэнүүд үгтэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru