Ниигэм 28 oct 2020 579

Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровта зорюулагдаһан дурасхаалай самбар Казань хотодо нээгдэбэ

Банзарай хүбүүндэ - бахархал дүүрэн

Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровта зорюулагдаһан дурасхаалай самбар Казань хотодо нээгдэбэ. Элитэ эрдэмтэнэй нэрые мүнхэлһэн хүшөө Казаниин ехэ һургуулиин номой сангай байшанда тодхогдобо. Дурасхаалай самбар нээлгын баяр ёһололдо Россиин Гүрэнэй Дүүмын депутат Алдар Дамдинов, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай ехэ һургуулиин ректор Николай Мошкин, театрай найруулагша Олег Юмов, Казань хотын ехэ һургуулиин багшанар болон оюутад хабаадаба.

Доржо Банзаров аяар холын 1842 ондо Казань хотын гимнази амжалтатайгаар дүүргэжэ, дээдэ һургуулиин оюутан болоһон намтартай. Тэрэнэй эгээл мэдээжэ, мүнөөшье болотор олон эрдэмтэдэй анхарал татадаг ажалынь гэхэдэ, «Хара шажан гү, али монголшуудай бөө мүргэл» болоно. Энэ хүдэлмэриингээ түлөө тэрэ гүн ухаанай эрдэмэй кандидадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм.

- Мүнөөдэр бидэ буряад арадай агууехэ, абьяас бэлигтэй эрдэмтэн Доржо Банзаровай нэрэ хүндэлжэ, мүнхэ дурасхаалдань зорюулагдаһан самбар нээбэбди. Доржо Банзаровай хэһэн ажал сэгнэшэгүй, ялас гэмэ богонихон наһанайнгаа туршада зүүн зүгэй хэлэ бэшэгэй шэнжэлхы эрдэмэй һуури табижа, арад зонойнгоо, гүрэн түрынгөө түлөө шармайн хүдэлжэ, мүнөөшье болотор маанадайнгаа жэшээ болоод ябана. Доржо Банзаров буряад арадайнгаа зүрхэ сэдьхэлдэ хододоо ябаха, – гэжэ Россиин Гүрэнэй Дүүмын депутат Алдар Дамдинов хүшөө нээлгын үедэ хэлэһэн байна.

2022 ондо Доржо Банзаровай 200 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэ. Энэ ушараар Буряадай мэдээжэ театрай найруулагша Олег Юмов баримтата кино буулгажа эхилэнхэй. Гэхэтэй хамта тус дурасхаалай хүшөө нээхын түлөө ехэ бэлэдхэлэй ажал хэгдэһэн. Тэдэнэй тоодо уран бүтээлшэн Баяр Сундупов хүрэл түмэрөөр эрдэмтын дүрсэ шудхажа, Жаргал Бадагаров Амгалан Жамсоев хоёр дурасхаалай самбар дээрэхи үгэнүүдыень бэшэжэ үгэһэн юм. Иигэжэ буряад хүбүүднай хамтын хүсөөр иимэ буянтай хэрэг бүтээбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: facebook.com/ Николай Цыремпилов