Ниигэм 28 oct 2020 660

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда ажалай мэргэжэлнүүдээр «Абилимпикс» гэһэн урилдаан Буряадта үнгэргэгдэбэ

Мэргэжэлдэ һуража, дүршэлөө мүлинэ

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда ажалай мэргэжэлнүүдээр «Абилимпикс» гэһэн урилдаан Буряадта гурбадахияа үнгэргэгдэбэ.

«Абилимпикс» гэһэн урилдаан Ород гүрэн дотор ажалай мэргэжэлнүүдээр эмхидхэгдэдэг «Ворлдскилз» мүрысөөнтэй адли юм. Эндэ эрэмдэг бэетэй һурагшад, оюутад хабаадана. 2018 ондо Буряадта түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. Инвалид хүүгэдые һургадаг Буряадай мэдээсэлэй экономическа техникумэй дэргэдэ үнгэргэгдөө һэн. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ эгээл энэ һуралсалай гуламтада эрэмдэг бэетэй залуушуулые элдэбын мэргэжэлнүүдтэ һургажа эхилээ. Буряадта нэбтэрүүлэгдэһэн инклюзивна һуралсал эндэһээ эхи абадаг.

Энэшье удаа урилдаан Буряадай мэдээсэлэй экономическа техникумэй талмай дээрэ онлайн аргаар үнгэргэгдөө. Оюутад, һурагшадһаа гадна эрэмдэг бэетэйшүүлэй бүлгэмүүдэй гэшүүд хабаадаа. Бүхы дээрээ 76 хүн хабаадаһан байна.

«Абилимпикс-2020» ажалай 10 мэргэжэлээр үнгэргэгдөө гээд хэлэлтэй. Сетевое администрирование, веб-дизайн, бисерээр гүрэлгэ, тогоошоной, малярай хэрэгүүдээр, модоор урлан бүтээлгээр, оёлгоор гэхэ мэтэ ажалай мэргэжэлнүүдээр тулалдаанууд гурбан бүлэгтэ болоо гэжэ хэлэлтэй. Мүрысөөндэ хабаадагшадай ажалнуудые тусхай шүүгшэд шалгаһан байна.

Эрэмдэг бэетэйшүүлые һуралсалтай болгохо талаар ажал Буряадта ехээр ябуулагдана. Үшөө яагаад һуралсалыень дээдэ шатада хүргэхэб гэжэ түхэреэн шэрээдэ шанга хөөрэлдөөн болоо.

«Абилимпиксдэ» шалгарһан оюутад болон мэргэжэлтэд бүхэроссиин финальна шатада бэеэ һайнаар харуулжа шадана. 2019 ондо Буряадай команда шангай 3-дахи һуури эзэлээ һэн.

Никита Разуваев «сетевое и системное администрирова­ние» бүлгэмдэ нёдондо Москвада шалгараа һэн. Никита ха­даа 2018 ондо үнгэргэгдэһэн түрүүшын мүрысөөндэ «Сбор­ка-разборка электронного оборудования» гэһэн бүлэгтэ түрүүлээ һэн. Харин мүнөө жэл «веб-дизайнда» оролсожо, дахинаа 1-дэхи һуури эзэлһэн байна.

Никита Разуваевһаа гадна үшөө 15 хүн «Абилимпиксын» чемпионууд боложо тодороо.

Тогоошодой дунда мэргэжэлтэн Эдуард Хусаев түрүүлээ. Энэл бүлэгтэ оюутадай дунда Кирилл Урнышев эрхимлээ. Роман Шилов ба Максим Колесников малярнуудай дунда түрүүлһэн байна.

Ноябриин һүүл багаар түсэблэгдэһэн бүхэроссиин финалда хабаадахаяа бүхы түрүүшүүл бэлдэлгэ эхилхэнь. Мүнөө жэлдэ бүхы харалга онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БРИЭТ-эй дурадхаһан гэрэл зурагууд