Ниигэм 28 oct 2020 355

​Үншэн хүүгэдэй һуралсал

Гэр бүлэеэ алдажа, Үншэдэй байшанда хүмүүжүүлэгдэһэн үхибүүдэй эрхэнүүд хүсэд хамгаалагданагүй. Һүүлэй үедэ бүхы гүрэн дотор тэдээниие гэр байраар хангалга бэрхэшээлтэй болоод байна гэжэ дууланабди.

Үншэн ганса хүүгэдэй һургуули дүүргэхэдэнь, мэргэжэл олгуулха талаар ажал балайшье ябуулагданагүй гэжэ ойлгохоор. Эгээл энэ шухала асуудалаар Буряад Уласта ноябриин эхиндэ хуралдаан болохоор хүлеэгдэнэ.

«Дети всей страны» гэһэн бүхэроссиин хүүгэдэй интернат- һургуулинуудай шабинарай нэгэдэл Буряадай гүрэнэй Хүдөө ажахын академитэй энэ хэмжээ үнгэргэнэ. Тус хэмжээ ябуулгада Сибирь болон Алас Дурна зүгэй можо хизаарнуудай социальна хамгаалгын һалбариин түлөөлэгшэд сугларжа, орёо асуудалые зүб тээшэнь шиидхэхэ гэжэ оролдохо. Хэмжээндэ хабаадагшадай дунда мүрдэлгын албанай, буян үйлэдэлгын эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй, дээдэ болон дунда һуралсалай гуламтануудай гэшүүдтэй уулзалганууд болохо юм. Мүн үхибүүдшье ерэжэ, бэе бэетэеэ танилсажа, өөһэдынгөө дурадхалнуудые оруулхаар хараалагдана.

Гурбан үдэрэй туршада болохо хуралдаанай гол зүблөөнүүд Интернедээр сэхээр дамжуулагдаха.

Дээдэ болон дунда һуралсалай гуламтануудта түрэлхидгүй үлэһэн үхибүүдтэ ямар тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэб гэжэ зугаа болохо. Гүрэнэй Хуулида бэшэгдэнхэй бүхы эрилтэнүүдые хүсэд дүүргэнэ гү гэһэн асуудалда хабаадагшад харюусаха. Мүн хуулиин дутуу дундануудые шэнжэлэн хаража, һунгамалнуудтай хүдэлжэ, тэдэниие усадхаха талаар ажалай түсэб табигдаха гээд һанагдана.

Үншэдэй гэртэ хүмүүжүүлэгдэһэн үхибүүдэй хамтын байрада түбхинэлгын үшөө нэгэ орёо асуудал хэлсэгдэхэ. Юуб гэхэдэ гүрэнэй харууһан доро байһан үхибүүд өөһэдөө юушье хэжэ шаданагүй ха юм. Хамтын байрада тэдээндэ ажабайдалай хүнгэн бэшэ байдалда хэн туһалхаб? Эдэ бүгэдэ асуудалнууд тухай заал һаа хэлсэгдэхэ. Һуралсалай гуламта дүүргэхэдэнь, ажалда оруулха тухай бэрхэшээл гараадхина.

Үншэн ганса хүүгэдэй эрхэнүүд бүхы талаһаань хэлсэгдэжэ, ерээдүй ажабайдалыень хүнгэн болгохо талаар саарһа дансанууд абтаха бэзэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ