Ниигэм 29 oct 2020 443

​Алексей Цыденов: «Буряад Уласта аяншалагшадые үбэл угтахаар ажал ябуулагдана»

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ростуризмын түлөөлэгшэд болон Алас Дурна зүгэй хүтэлбэрилэгшэдэй хабаадалгатай «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти» гэhэн пресс-конференцидэ хабаадаа. Хэмжээ ябуулга онлайн аргаар мэдээсэлэй «Интерфакс» албанай платформодо эмхидэгдээ. Буряадай Толгойлогшо зунай аяншалгын хаhа тухай тоосожо, аяшалгын саашанхи хүгжэлтын арга боломжонууд тухай хөөрэбэ.

Ростуризмын болон Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр «TUI Россия» туроператор Буряадаар аяншалха программа байгуулжа, июль hарада Москваhаа Улаан-Үдэ хүрэтэр чартернэ рейс ябуулагдаа гэжэ  Алексей Цыденов hануулаа.

«Энэ программын ашаар Буряад Уласта байгша оной июль, август hарануудта аяншалагшадай тоо үнгэрhэн жэлдэ орходоо 7%-ээр дээшэлээ. Жэлэй дүнгүүдээр аяншалгын hалбарида уласхоорондын аяншалгын программануудай болюулагдаhанhаа боложо, олзо нэгэ бага доошолхо», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо нэмэжэ хэлэбэ.

Буряад Уласта Байгал далайда үбэлдөө амарха аяншалгын программа 2021 оной февраль hарада дахин бэелүүлэгдэжэ эхилхэ.

- Мүнөө туроператор Байгалаар үбэл аяншалха программа байгуулна. Үбэлэй Байгалда мүльhэ, саhан элбэг, тиихэдэ наранhаа хамгаалха крем абажа ошохоор. Мальдивада амарhанhаа өөрэгүй наранда харалхат, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

COVID-19 үбшэнhөө боложо, гүрэн дотороо аяншалга хүгжэжэ, Буряад Уласта өөрынгөө түсэлнүүдые хүгжөөхэ гэжэ инвесторнууд hонирхол түрэнэ.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар