Ниигэм 29 oct 2020 472

​«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай тушаалда мүрысөөн соносхогдобо

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаан «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралые томилхо талаар мүрысөө соносхобо.

2020 оной октябриин 29-hөө ноябриин 11 болотор эмхидхэгдэхэ түрүүшын шатада мүрысөөндэ оролсогшод Буряад Уласай Засагай газарай албан ёhоной порталда толилогдоhон эрилтэнүүдэй бүридэлөөр мэдүүлгэ болон дансануудаа Улаан-Үдэ хотын Сүхэ-Баатарай, 9 гудамжаар 415-дахи танхимда оруулха болоно.

Тиихэдэ гарагай хоёр–табанай үдэрнүүдтэ 9.00 сагhаа 17.00 болотор, гарагай зургаанда 9.00 сагhаа 16.00 болотор угтан абаха (үдын хоол 12.00-13.00). Мүрысөөн тухай тодорхой мэдээсэл (3012) 21-36-89, 21-43-63 гэhэн утаhануудаар абажа болоно.

Ороhон мэдүүлгэнүүдтэй танилсаhанай удаа мүрысөөнэй хоёрдохи шатын болзор эли болохо. Хоёрдохи шатада тушаалда зууршалагшадтай уулзалганууд эмхидхэгдэхэ. Тэдэнэр олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүудтэ хүдэлhэн дүй дүршэлтэй байхаhаа гадна хэблэлэй байшанай саашанхи хүгжэлтэ тухай өөрын хараа бодолнуудтай танилсуулха. Тушаалда зууршалагшадта ажалай гурбан үдэр урид уулзалга тухай дуулгагдаха.

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан 2001 ондо байгуулагдаа. Мүнөө эндэ «Буряад үнэн», «Бурятия» гэhэн сонинууд болон «Байкал», «Байгал» сэтгүүлнүүд хэблэгдэнэ, «Буряад Үнэн мэдээсэлэй албан» хүдэлнэ. Хэблэлнүүдэй ахамад эрхилэгшэ эмхи хүтэлбэрилдэг.

 

Фото: Анна Огородник