Ниигэм 29 oct 2020 359

​Буряадай Баргажан аймагай зургаан hомондо тамирай болон хүүгэдэй шэнэ талмайнууд баригдаа

© фото: pixabay.com

«Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн гүрэнэй программын хэмжээндэ Баргажан аймагай зургаан hомондо хүүгэдэй наадаха талмайнууд баригдаа. Тиихэдэ байhан талмайнууд шэнээр хоройлогдожо, болбосон түхэлтэй болгогдоо.

Тус ажалда федеральна, уласай болон аймагай бюджедүүдhээ мүнгэн hомологдоо. Тиихэдэ бюджетhээ гадна мүнгэн орожо, ажаhуугшадай эдэбхитэй хабаадалгатайгаар заhабарилгын болон барилгын ажалнууд ябуулагдана.

Хүүгэдэй наадаха болон тамирай хэрэгсэлнүүдтэ табан саяhаа дээшэ мүнгэн hомологдоо, тэрэ тоодо федеральна бюджетhээ – 3,3 саяhаа дээшэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо Даба-Жалсан Чириповэй хэлэhээр, гүрэнэй программын гол зорилго хадаа хүдөө нютагуудта ажаhуугшадай ажабайдал hайжаруулга болоно.

Фото: pixabay.com