Ниигэм 29 oct 2020 353

"Алас Дурнын гектар"

«Алас Дурнын гектар» гэһэн түсэлөөр Эрхүүгэй эрхэтэн Буряадта газар абажа, ехэ хомор тофалар үүлтэрэй оро үдхэхэ түсэбтэй.

Вадим Парфёнов  Ахада гектар газар абаха тухай мэдүүлгэ барижа, аймагта оро үдхэдэг малшантай хамта өөрынгөө харадаг оронуудые ниилүүлжэ, саашань эдэниие олоор үсхэхэ хараатай.

Алас Дурна болон Арктикада зоной капитал улам хүгжөөлгын талаар агентствын мэдээсэһээр энэ программын ашаар һонин түсэбүүд зохёогдожо, заатагүй тэдхэмжэ абаха аргатай.

Мүнөө Буряад орондо 1,7 мянган газар «Алас Дурнын гектарай » ашаар зондо үгтэжэ, ехэнхи ушарта хүдөө ажахын һалбаряар болон үмсын гэр байра бариха талаар ажал ябуулагдаха болоно.

Фото: yandex.ru