Ниигэм 29 oct 2020 318

​Буряад Уласай нэмэлтэ hуралсалай хубиин эмхинүүдтэ түрүүшын тэдхэмжэ үзүүлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта нэмэлтэ hуралсалай хубиин эмхинүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ эхилбэ. 2020 оной гурбадахи кварталай дүнгүүдээр тэдхэмжэдэ хүртэхэ тухай мэдүүлгэнүүдые 1052 үхибүүдэй ябадаг долоон эмхи оруулаа. Мүнөө тэдэндэ 3,7 сая түхэригэй тэдхэмжэ түлэгдөө. Үшөө зургаан эмхи мэдүүлгэнүүдые оруулха талаар ажал ябуулна.

2020 оной hүүл болотор нэмэлтэ hуралсалай тэдхэмжэдэ Буряад Уласай бюджедтэ 6,5 саяhаа дээшэ мүнгэн хараалагданхай.

Нэмэлтэ hуралсалай хубиин эмхинүүдтэ тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай сессидэ болбосорол тухай хуулида заhабаринуудые оруулха гэжэ шиидхэгдээ.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар