Ниигэм 29 oct 2020 656

​Улаан-Үдын hурагшадые зурагай мүрысөөндэ хабаадахыень урина

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Улаан-Үдын болбосоролой эмхинүүдэй 7-дохи – 11-дэхи ангинуудай hурагшадай дунда уран зурагай «Минии дуратай Улаан-Үдэ» гэhэн мүрысөөн соносхогдобо. Мүрысөөндэ оролсогшод ноябриин 30 болотор

- Улаан-Үдэдэ минии эгээл дуратай газар;

- Улаан-Үдын урданай түүхэтэ байдал;

- Улаан-Үдэ – ерээдүйн хото гэhэн шэглэлнүүдэй нэгыень шэлэжэ, зурагуудаа [email protected] хаягаар эльгээхэ юм. Тодорхой мэдээсэл эндэ абахаар.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай грантын хэмжээндэ мүрысөөн эмхидхэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Ородой Холбооото Улас дотор бэлигтэй залуушуулые дэмжэлгэ хадаа Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай табиhан зорилгонуудай нэгэн болоно. Энэ зорилго бэелүүлгэдэ «Болбосорол» гэhэн үндэhэн түсэлэй «Ниигэмэй эдэбхи» гэhэн түсэл бэелүулэгдэнэ.

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман