Ниигэм 29 oct 2020 791

Буряад Уласта хуша модонуудые теплицэнүүдтэ ургуулха

Буряад Уласта ойн харуулшад хуша модонуудые теплицэнүудтэ ургуулха талаар туршалга хэхэ. «Лесресурс» эмхиин хүдэлмэрилэгшэд 48 кг хушын борбоосгой, 9 кг үрэhэ бэлдээ. Тиихэдэ тэдэнэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын тогтоолоор бэелүүлэгдэжэ байhан «Экология» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ шэнээр таригдаhан ой модонуудай талмай дээшэлүүлхэ юм.

 «Нарhан модоной үрэhэ теплицэнүүдтэ ургуулха дүршэлтэй болонхойбди, мүнөө хуша модо ургуулха гэжэ туршахамнай. Тиихэдэ хуша модоной үрэhэ ургуулхадаа, бүхы ажал адаглаха аргатайбди, гэхэтэй хамта модонуудай ургаха болзор бага болохо», - гэжэ «Лесресурс» эмхиин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Дмитрий Ставников хэлэбэ

Мүнөө хуша модоной үрэhэн тарилгада бэлдэгдэнэ.

 

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан