Ниигэм 30 oct 2020 504

​Буряад Уласай Засагай газар коронавирус үбшэнэй талаар хонходохо нэмэлтэ түб байгуулба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай эмхинүүдэй профсоюзуудай нэгэдэлэй суглаанай танхимда нэмэлтэ call-түб байгуулагдаба. Буряад Уласай ажаhуугшад коронавирус үбшэнэй дэлгэрhэн үедэ эмнэлгын туhа абаха асуудалнуудаар хандаха аргатай. Шэнэ түбтэ долоон диспетчер хүдэлнэ.

8 (3012)-37-95-32 гэhэн «халуун утаhаар» эмнэлгын талаар асуудалнуудаар уласай бүхы ажаhуугшад хандана. Үнгэрhэн үдэрэй туршада COVID-19 үбшэнэй талаар 682 хандалга зхараалагдаа.

- Ганса 37-95-32 «халуун утаhанай» диспетчернүүдтэ далаад мянган тухай хандалга ороhон байна. Һүүлэй үедэ элүүрын хамгаалгын эмхинүудтэ үдэрэй 6-7 мянган хандалганууд ороно. Тиимэhээ ажаhуугшадай хандаха нэмэлтэ түб байгуулха гэжэ шиидхэбэри абтаа. Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр энэ ажал ябуулагдаа, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовской хэлэбэ.

«Халуун утаhан» үдэр, hүнигүй хүдэлнэ гээд тэмдэглэлтэй. Тиихэдэ 112 гэhэн утаhаар диспетчерскэ албан ажалаа ябуулна. Һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд тухай Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын 89021693540, 411078, 412883 «халуун утаhанда» хонходожо болоно.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар