Ниигэм 30 oct 2020 380

​Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд ноябриин hүүл болотор hунаагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта ноябриин hүүл болотор олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэхэгүй. 65 наhанhаа дээшэ болон ужаг үбшэтэй (хронические заболевания) зон гэрhээ гарангүй байха гурим сахигдаха.

Буряад Уласай ажаhуугшадые хари гурэнүүд болон Ород гүрэнэй можо нютагуудаар ябахагүй гэжэ уряална.

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрhэн үедэ олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд, тэрэ тоодо, албан ёhоной, соёлой, тамирай болон бусад хорюулагданхай. Гэхэтэй хамта, хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта орохо, мүргэлэй газарнуудаар ябаагүй hаа дээрэ.

 

Фото: pixabay.com