Ниигэм 30 oct 2020 587

​Буряад Уласта ажалаар хангагшадта COVID-19-өөр үбшэлhэнэй удаа хүдэлмэрилэгшэдэй ажалдаа гараха гурим тодорхойлоо

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар оперативна штабай ээлжээтэ суглаанда эпидемилогическа албан ажалаар хангагшад COVID-19-өөр үбшэлhэнэй удаа хүдэлмэрилэгшэдэй ажалдаа гарахадань, Роспотреб-хиналтаhаа дансануудые эринэ гэжэ дуулгаба.

- Үбшэлhэн хүн арга гаража, элүүр болоходоо, ажалдаа гарана, больнична хуудаhан хаагдана. Ажалай кодексоор ажалдаа гараха зүбшөөл больнична хуудаhан болоно. Зарим ажалаар хангагшад Роспотреб-хиналтын тогтоол эринэ. Энэнь үлүү, - гэжэ Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Валентина Бальжанова хэлэбэ.

Тиихэдэ ажалдаа ябангүй, үбдэhэн тухай сахим дансануудые ажалаар хангагшадые хэрэглэдэг болохыень hануулаа.

Фото: pixabay.com