Ниигэм 30 oct 2020 806

​Этнографическа диктант байгша ондо Буряад Уласта онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Уласхоорондын гэгээрэлгын «Этнографическа ехэ диктант» гэhэн хэмжээ ябуулга Буряад Уласта байгша ондо табадахияа үнгэргэгдэхэ. Ноябриин3-hаа 8 болотор онлайн аргаар диктант бэшэхээр.

Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай болон хари гүрэнүүдэй ажаhуугшад хабаадаха аргатай. Байгша ондо диктантын албан ёhоной сайт болон даабаринууд англи болон испан хэлэнүүдтэ оршуулагданхай. Диктантын даабаринууд 2020 оной ноябрииин 3-ай hүниин 00:01 сагта www.miretno.ru гэhэн сайтда толилогдохо юм.

Диктантын даабаринууд тестын аргаар зохёогдожо, хорин асуудал – федеральна хэмжээнэй, арбан даабари – Ородой Холбоото Уласай можо нютаг бүхэндэ хабаатай. Даабари дүүргэжэ, эгээл ехэ 100 балл абахаар. 45 минутын туршада даабари дүургэхээр.

Тодорхой мэдээсэл www.miretno.ru сайтда абахаар. ВКонтакте сүлжээндэ албан ёhоной бүлэг https://vk.com/miretno.

 

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар