Ниигэм 2 nov 2020 372

Буряад Уласта COVID-19 һүжэрһэн зандааБуряад Улас коронавирус үбшэнтэнэй тоогоор Алас Дурнын федеральна тойрогто гурбадахи һуурида гараад байна.
2020 оной октябрь һарын туршада хамшагта ханяаданда нэрбэгдэһэн зоной тоо 65 % дээшэлһэн байна. Еврейн тойрогто COVID-19-һөөр үбшэлһэн зоной тоо 111% болоод байна. Харин Чукоткодо үбшэлһэн хүнүүдэй тоо 26 % дээшэлээ гээд бүридхэгдэбэ.

Алас Дурна тойрогто октябрь һарын туршада тодорхойлогдоһон үбшэнтэнэй тоо дунда зэргээр  47 % дээшэлээд байна.

Харин Ородой Холбоото Улас дотор энэ тоо 38 % болоно. Тиигэжэ, Ород Улас дотор Алас Дурна зүгэй тойрог коронавируста нэрбэгдэһэн зоной тоогоор түрүүлжэ байна.
Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Улас дотор коронавируста дайрагдаһан зоной тоо 12 мянганһаа үлэшэбэ. Үнгэрһэн хоногой туршада үшөө 236 хүн элирүүлэгдэбэ. 

Фото: Мэдээсэлэй түб