Ниигэм 2 nov 2020 531

​COVID-19 элирүүлхэ шэнжэлгын дүнгүүд тухай дуулгаха СМС системэ Буряадта хүдэлжэ эхилбэ

© фото: pixabay.com

COVID-19 үбшэ элирүүлхэ талаар тушааhан анализайнгаа дүнгүүдые мэдэхэ гэжэ Буряадай ажаhуугшад эмнэлгын эмхинүүдтэ хонходохоёо болибо. Анализай дүнгүүд тухай мэдээсэл СМС аргаар зааhан утаhанда ерэхэ.

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай шиидхэбэреэр, «Аюулгүй хото» хэhэн апапартна-программна комплексдэ шэнжэлгын дүнгүүд бүрилдүүлэгдэхэ. Удаань тэрэ мэдээсэл мобильна операторнуудта дамжуулагдаха.

- Богони болзорто «Аюулгүй хото» гэhэн комплекс байгуулагдаа. «АТ-Консалтинг» компаниин мэргэжэлтэдтэ баяр хүргэнэбди. Тиихэдэ уласай дэбисхэртэ ажалаа ябуулдаг мобильна операторнууд туhа хүргөө. Гарагай нэгэнhээ СМС-эй аргаар дуулгаха ажал ябуулагдажа эхилээ. Түрүүшын үдэр МТС оператор 167 мэдээсэл эльгээгээ, Теле2, Мегафон компаининуудд оролсоно, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай мэдээсэлэй технологинуудай хорооной түрүүлэгшэ Валерий Андронов хэлэбэ.

Фото: pixabay.com