Ниигэм 3 nov 2020 400

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта федеральна харгы баригшад дүрбэн мянган модо тариха

© фото: Упрдор Южный Байкал

Мүнөө А-340 Улаан-Үдэ–Хяагта–Монголтой хилэ гэhэн харгы шадар Сэлэнгын ойн ажахытай нэгэ гектар газар үгэхэ гэжэ хэлсээн баталагданхай. Тэрэ газарта дүрбэн мянган хоёр жэлэй нарhанай сагдуул таригдаха.

- Байгаали хамгаалгада, экологиин аюулгүй байдал сахилгада онсо анхарал хандуулнабди. Ой модо hэргээхэ хэрэгтэ энэ хэмжээ ябуулга нэмэри болохо, - гэжэ «Южный Байкал» эмхиин федеральна харгынуудай хүтэлбэриин дарга Радик Фаразутдинов хэлэбэ.

«Южный Байкал» эмхиин федеральна харгынуудай хүтэлбэри харгы заhалгын ажалай шата бүхэндэ экоситемэдэ hаад ушаруулхагүй талаар хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэдэг гээд тэмдэглэлтэй. Тиихэдэ барилгын ажалай түсэлэй дансануудта оршон тойрон байгаали хамгаалха талаар дансанууд ородог.

Фото: Упрдор Южный Байкал