Ниигэм 3 nov 2020 727

​Харгы заhабарилгын ажалай шанарта Буряад уласта анхарал хандуулагдана

«Аюулгүй, hайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлөөр харгы заhабарилгын ажалай шанар болон бусад шухала асуудалнуудаар Буряад Уласай түсэлэй бүлэгэй суглаанда хэлсэбэ.

Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайдай орлогшо Сергей Белколодов үнгэрhэн долоон хоногой дүнгүүдые согсолжо, шухала асуудалнуудта анхарал хандуулба.

Суглаанай үедэ уласай болон Улаан-Үдэ хотын харгынуудай заhабарилга эхилхэhээ урид хэгдэхэ ажал тухай хэлсээ. 2021 ондо заhабарилагдаха объектнүүдэй дансануудые худалдаанай мүрысөөндэ бэлдэхэ хэрэгтэй. Харгы заhабарилгын шанар, түлбэригүй заhабарииин хэмжээндэ ажаглалтануудые усадхаха, ажал хэжэ бай hан эмхинүүдтэ саг соонь мүнгэ түлэхэ гэhэн асуудалнуудта онсо анхарал хандуулагдаа.

Мүнөө Буряад Уласта «Аюулгүй, hайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ түсэблэгдэhэн объектнүүдэй 90 % -hээ дээшэ заhабарилагданхай.