Ниигэм 5 nov 2020 619

Буряад Уласай «Победа» гэһэн ажахы Казахстан Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ хальмаг үүлтэрэй бодо мал наймаалба

Бэшүүрэй аймагай ООО «Победа» гэһэн ажахы Казахстан Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй хэлсээ баталжа, хальмаг үүлтэрэй 449 толгой бодо мал эдэ үдэрнүүдтэ наймаалба. Ашаанай унаада тээгдэжэ гараһан буруунууд 3876 модоной зай гаталжа, шэнэ бэлшээридээ хүрэхэ юм.

Ээлжээтэ һүрэг мал тээжэ ябуулхынгаа урдахана Буряад Уласай Үүлтэртэ малай албанай мэргэжэлтэд тэдэниие шалгаһан, шэнжэлһэн байна. Юундэб гэхэдэ һайн үүлтэртэ малай толгой бүхэниинь өөрын тусхай тэмдэгтэй, тамгатай байха ёһотой.

- Мүн тиихэдэ гүрэнэй хилэ гаталжа, хари гүрэн ошохо малда бүришье ехэ эрилтэнүүд табигдадаг. Энэ мэтын ажалыень бидэ хэлсэжэ, малшадтаа арга шадалаараа туһалха гэжэ оролдонобди. Түгнын уужам бэлшээридэ зоргон соогоо ябажа һураһан мал ашаанай машинада тээхэдэ, баһал бэлэн бэшэ, хүл турууень гэмэлтээнгүй, һайнаар ашаха хэрэгтэй - гээд, Буряад Уласай Үүлтэртэ малай албанай ахамад мэргэжэлтэн Булад Эрдэмович Ачитуев хөөрэнэ.

Угайдхадаа энэ хальмаг үүлтэрэй үхэрнүүд дошхон, зэрлиг абари зантай, хүниие бэедээ дүтэлүүлхэ дурагүй амитад юм. Ута харгыдань эдэ малаа эдеэлүүлхэ үбһэ тэжээлшье ашагдажа, һүрэг мал ашаатай хамбы баруун тээшээ тэгүүлбэ.

Тус ажахы һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Казахстан руу малаа наймаалжа эхилһэн байна. Энэ ажалдань гүрэнэй туһаламжа үзүүлэгдэнэ.

- Үнгэрэгшэ 2019 оной туршада 1700 толгой үүлтэртэ мал хари гүрэнэй болон манай хүршэ можо нютагуудай ажахынуудта худалдаабди. Мүн лэ 40 толгой үхэр Буряадаймнай аймагуудай ажахынууд абаа һэн. Энэ хэгдэһэн ажалайнгаа түлөө «Буряад Уласай эрхим экспортёр» гэһэн шанда хүртөө һэмди, - гээд, «Победа» ажахын хүтэлбэрилэгшэ Любовь Сергеевна Федотова хөөрэнэ.

Юһэн жэлэй туршада тус ажахы аша үрэтэйгөөр ажалаа эрхилжэ, Буряад Уласай эрхим ажахынуудай тоодо орожо шадаа. Һүүлэй мэдээгээр, энэ ажахы 3318 бодо малтай, 4095 хонитой, 159 толгой адуутай үбэлжэхэ түсэбтэй байна.

Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, хальмаг үүлтэрэй эбэртэ бодо мал манай уласта үдхэхэдэ, ехэ тааруу юм. Жэлэй дүрбэн сагта бэлшээридэ бэлшэжэ ябадаг малда үбһэ тэжээл ехээр нөөсэлһэнэй хэрэггүй болоно ха. Хүйтэ нойтондошье ехээр ядардаггүй, элдэб малай үбшэндэ нэрбэгдээдшье орхидоггүй мал хаш. Мяханай үүлтэрэй мал һэн хойноо хальмаг сарнууд 850-900 гаран килограммай шэгнүүр татадаг. Улаан малаан зүһөөрнь, гүрөөһэнэй эбэртэл адли урагшаа шүрдыһэн эбэрээрнь энэ үүлтэрэй үхэрнүүдые ондоо малһаа илгахаар байха юм.

Бүхыдөө Буряад Уластамнай үүлтэртэ мал үдхэдэг 32 ажахы ажаллана. Тэрэнэй тоодо мяханай үүлтэрэй бодо мал үдхэдэг 22 ажахы, һүнэй үүлтэрэй мал харадаг 2 ажахы бии юм. Гэхэтэй хамта үүлтэртэ адуунай 3 болон хониной 5 ажахынууд бүридхэлдэ абтанхай.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Үүлтэртэ малай албанай дурадхаһан гэрэл зурагууд