Ниигэм 5 nov 2020 390

Алдарта хүнэй хүндэлэл

Бүгэдэ арадай сонин “Буряад үнэниие” 15 жэлэй хугасаада таһалгаряагүй хүтэлбэрилжэ, дээдын шатада хүргэжэ шадаһан, удаадахи 15 жэлдэ Буряадайнгаа Ветерануудай Зүблэлые толгойлжо ябаад, гэнтэ маанадһаа хахасаһан буряад-монгол арадаймнай эрхим хүбүүдэй нэгэн Ревомир Баярович Гармаевай хүндэлэлдэ “Дурасхаалай самбар” Хэблэлэй байшанда үнгэрһэн гарагай 6-да баяр ёһололой оршондо нээгдээ

Бүгэдэ арадай сонин “Буряад үнэниие” 15 жэлэй хугасаада таһалгаряагүй хүтэлбэрилжэ, дээдын шатада хүргэжэ шадаһан, удаадахи 15 жэлдэ Буряадайнгаа Ветерануудай Зүблэлые толгойлжо ябаад, гэнтэ маанадһаа хахасаһан буряад-монгол арадаймнай эрхим хүбүүдэй нэгэн Ревомир Баярович Гармаевай хүндэлэлдэ “Дурасхаалай самбар” Хэблэлэй байшанда үнгэрһэн гарагай 6-да баяр ёһололой оршондо нээгдээ.

Бүхы дэлхэйгээр дэлгэрһэн халдабарита үбшэнэй шахардуу үеын тудаашье һаань, эрэлхэг зоригто хүбүүнэйнгээ хүндэлэлдэ ама хамараа бүглэһэншье хадаа наһанайнь нүхэр, үхибүүд, аша зээнэрынь, түрэл гаралынь, сурбалжалагшад, сэдхүүлшэд болон үнэн нүхэдынь хабаадаа. Хэды тиигэбэшье, «самбартай» гү, үгы гү – Ревомир Баяровичай гэрэлтэ дурасхаал” булта зоной сэдьхэлдэ хэтэдээ мүнхэрһэн ааб даа. Гэбэшье хүндэ сагта бүтээгдэһэн энэ самбар хүн зоной хүндэлэлые үнэн бодотоор гэршэлнэ.

Ревомир Баяровичтай эб хамта хүдэлжэ, бүхы талыень мэдэхэ болоһон Галина Хандуевна Дашеева удхалан хөөрэнэ:

“Анхан ерэхэдээ, Ревомир Баярович ехэл шанга шэрүүн хүтэлбэрилэгшөөр намда һанагдадаг һэн. Хүдэлһөөр байтараа, Ревомир Баяровичай хүн шанарынь ойлгожо, аха дүү шэнгеэр урма баяртайгаар эб хамта хүдэлөө һэмди. Коллективтэмнай зуугаад гаран ажалшад бэлэй. Тэрэ олон сооһоо Ревомир Баярович хүн бүхэниие таниха мэдэхэһээ байтагай, хэн ямар байдалтайб, нэн түрүүн хэндэ туһа хэрэгтэйб гэжэ өөһэдһөөнь бэшэ, доохонуур гэхэ гү, али саанаһаань мэдэжэрхиһэн, хэзээдэшье туһалһан байдагыень булта ойлгожо мэдэхэ болоо һэмди”.

Нэгэ тэмдэглэхэ аргагүй шухала зүйл гэхэдэ, Ревомир Баярович залуу зааханһаа баримталһан шугам сэхэ замһаа нэгэтэшье хадуураагүй бүхэ гэгшын ган булад юм гэхэ байнаб. Хүндэ хүшэр үхибүүн наһаяа зон нүхэдэйнгөө ашаар дабажа гараһанаа, саашанхи харгыень гэрэлтүүлэн уряалһан Ленинскэ комсомолоо хододоо магтан түүрээжэ ябахадаа, ажал арьбангаа бүхыдэнь зорюулһан Коммунис намдаа наһан соогоо үнэн сэхэ ябаа (һанана ха юмбибди даа, хэды зоной яажа урбаһаниие).

“Буряад үнэнөө” хүтэлбэрилжэ байхадаа, энэл шугамһаа заашье хазагайрангүй, үнэн сэхээр даалгагдаһан ажалаа хэжэ ябахадаа, хүн шанараа нэгэтэшье алдаагүй. Хүтэлжэ ябаһан ажалшадайнгаа байра байдалыень жэншэдгүй аятайхан болгохо гэжэ шадахысаа оролдохо, ноёд һайдта хашартарынь хандажал байха. Олон ажалшадтаа үнэн сэхэ ажалайнь түлөө үргэхэ дүмэхэ, шагнал хайрануудта хүртөөхэ, олон бэрхэшүүлнүүдые дабахын һайгаар Союзна болон Федерациин шагнал хайрануудта, нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөөжэ шадаһан юм.

Тиигэжэ наһанайнгаа амаралтада нэрэ солотойгоор гараһан ажалай ветеранууд мүнөө үедэ бүри ехээр эрхим хүндэтэ Ревомир Баярович аха нүхэрөө, сэсэн бэрхэ хүтэлбэрилэгшэеэ үгын һайханаар хэлсэжэ, үреэлэй һайханиие зорюулжа байдаг. Ажалдаа аятайханаар ябажал байһаар, гэнтэ хада гэртээ харишахадань, бултадаа залд гэжэ абабашье, наһаараа буян үйлэдэжэ ябаһан ахатамнай үбшэ зоболондо дарагдажа, хэнииешье зобоонгүй, шугам сэхэ харгыгаар диваажанайнгаа орондо мордобо даа гэжэ һанаан сэдьхэлээ тэниилгэжэ, хойтынь замай мүнхэ зулын алтан гэрэлээр толоржо байхыень хүсөөбди, Ревомир Баяровичайнгаа заажа сэдьхэһэн сагаан һайхан боди сэдьхэлээр.

Самбар нээлгын үедэ һайхан дурсалгын үгэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргаанай хорооной түрүүлэгшэ Михаил Харитонов хэлээ:

“Ревомир Баяровичтай 20 гаран жэл суг хамта хүдэлһэн байнабди. Энэ хугасаада гэр бүлөөрөө нүхэсэжэ үрдеэбди. Манай аха захатан ямаршье наһанай хүн байг, залуу үтэлһэниие харангүй нүхэсэжэ шададаг байгаа. Юуб гэхэдэ ямаршье юумэндэ өөрын һанамжатай, тэрэнээ хүн бүхэндэ хүргэжэ шадаха хүнтэй харилсахада бэлэн бшуу. Ревомир Баяровичнай тиимэл хүн ябаа”.

2020 ондо хаа-хаанагүй Илалтын 75 жэлэй ой тэмдэглэгдэнэ. Олоной хэлэһээр, Ревомир Баярович амиды мэндэ ябабал, энэ талаар тон ехэ ажал хэхэ байгаа. Ехэнхи аха захатан найдамтай нүхэрөө үгылэн, һайндэрые угтан ябаа.

- Бүхы геройнуудаа, хаана тэдэ дайлалдааб, ямар баатаршалга гаргааб гэжэ Ревомир Баярович хуу мэдээд, һанаад ябаа. Мүн амиды мэндэ ветерануудые мартангүй, бүхыгөөрөө туһа нэмэри үзүүлхэ гэжэ оролдожо ябаһан түрүүлэгшэ һэн, - гэжэ Михаил Александрович хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Буряад хүбүүд сооһоо каратегээр түрүүшын мастер Вениамин Ринчинович Гармаев Ревомир Баяровичай ахынь хүбүүн болоно. Мүнөө Москва хотодо байдаг мэдээжэ тамиршан самбар нээлгын баяр ёһололдо зорюута ерэһэн байна. Энэнь түрэһэн абгынгаа дурасхаал тон ехээр сэгнэжэ ябаһыень гэршэлнэ бшуу.

- Жэлэй саада тээ Ревомир Баярович абгаяа хүдөөлөөбди. Түргэн зандаа хүнгэн гүйжэ ябатараа, гэнтэ наһа баража, бүхы аха дүүнэрээ сошордуулаа. Бултанаймнай хүгжэлтэдэ, ургалгада, мэргэжэл абалгада бүхыгөөрөө туһалжа ябаһан абгаяа ходо һанаад байдагбди, - гэжэ Вениамин Гармаев хэлэһэн байна.

Баяр ёһололой үедэ Ревомир Баяровичай наһанай нүхэр Надежда Дмитриевна дурсалгын һайхан үгэнүүдые хэлээ.

Ревомир Баярович 15 жэлэй хугасаада “Буряад үнэн” сониной хүтэлбэрилэгшөөр ябаа. Сугтаа хүдэлһэн олон хүдэлмэрилэгшэдыень танихаб, мүнөөшье харилсадагби. Энэ һайхан Хэблэлэй байшанда тиимэшье ехээр хүдэлөөгүй. Юуб гэхэдэ Ревомир Баяровичай дарга байхада, “Буряад үнэн” Ленинэй гудамжаар байгша һэн, - гэжэ Надежда Дмитриевна дурсана.

“Буряад үнэн” сониной һүүлээр Буряад Уласай Ветерануудай зүблэлэй түрүүлэгшээр баһа 15 жэл хүдэлөө.

- Суг хамта хүдэлдэг нүхэдтөө ехэ һайнаар хандажа ябадаг байгаа. Хүдөө нютагһаа ерээд, зочид буудал олонгүй ябаһан хүгшэдэй үдэшэ оройшье хонходоходонь, туһалхаяа гараад ошодог һэн. Бүхы хүн зондо дуратайл байгаа даа. Мүнөөдэр манай бэлдэһэн Дурасхаалай самбар заримашуулда наһанаймни нүхэрые һануулхал байха. Ревомир Баяровичые жэшээ болгон урдаа баряад ябаха хүнүүдшье олдохо, - гэжэ Надежда Дмитриевна үргэлжэлүүлнэ.

Ревомир Гармаевай наһанай нүхэрэй хэлэһээр, һайн саг ерэхэ. Тиихэдэл булта уулзажа, алдарта хүбүүндээ ёһотоор хүндэлэл үзүүлхэбди.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ