Ниигэм 6 nov 2020 485

Буряад Уласта "Алтан гуурһан» гэһэн харалган үнгэрбэ

Эдэ үдэрнүүдтэ эдир сэтгүүлшэдэй дунда соносхогдоһон «Алтан гуурһан» гэһэн харалганай дүнгүүд гаргагдаба.

Жюрин гэшүүд байгша оной харалганда ехэ бэрхэ үхибүүд хабаадажа, һонирхолтой хүдэлмэринүүд олоной анхаралда дурадхагдаа гэжэ тэмдэглээ.

Тус харалган ород буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг эдир сэтгүүлшэдые тодорхойлжо, олоной болон ниитын анхарал зарим бэрхэшээлтэ асуудалнуудта хандуулжа шадаа", - гээд Буряадай эдир журналистнуудай холбооной түрүүлэгшэ Людмила Доржиева тэмдэглэнэ.

Жюриин гэшүүдэй нэгэн дуугаар харалганай гол Гран-при шанда Гусиноозёрск хотын 5-дахи дунда һургуулиин хэблэлэй түбэй бэлигтэй һурагшад хүртэбэ. Тэдэнэй багша хадаа бэлигтэй, дүршэл ехэтэй Мэдэгма Ракшаевна Лубсанова болоно. Эдэнэр харалганда гурбан видеоролик дурадхаһан байна. Нэгэниинь Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ ниигүүлэсхы сэдьхэлэй жаса тухай ролиг болоно. Энээнһээ гадна «География детства. Бурятия» гэһэн Бүхэроссиин түсэлдэ зорюулагдаһан бекстейдж болон «Бидэ таниие һанан байнабди, ветеранууд» гэһэн видео буулгабари бэлдэгдэһэн байна.

«Мы формируем информационное пространство» гэһэн номинацида Бүхэроссиин һурагшадай хүдэлөөнэй Захааминай аймагай түлөөлэгшэд ород буряад хэлэн дээрэ «Вести/hонинууд» гэһэн дамжуулга бэлдэжэ, 1-дэхи һуури эзэлбэ. Хоёрдохи һуурида Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрск хотын 5-дахи һургуулиин һурагшад гараа. Гурбадахи һуурида Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуулиин һурагшад өөһэдын телевидени байгуулжа, түрэл гуламтынгаа һонинуудтай олониие танилсуулха аргатай байжа, гараба.

Олондо мэдээсэл тарааха шэглэлээр шүүмжэлхы дамжуулгануудые зохёолгын  талаар харалганай удаадахи номинацида мүн лэ Гусиноозёрск хотын һурагшад эрхимлээ.

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан эдир сэтгүүлшэдэй зохёолнуудай номинацида  Гусиноозёрск хотын бэлигтэй хүүгэдтэ хүрэхэ хабаадагшад үгы байгаа. Эдэнэр «Бүхэдэлхэйн хоёрдохи дайнай дүүрэхэ саг» тухай эссе-ролик бэлдэжэ, үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө.

Хоёрдохи һуури Улаан-Үдэ хотын 3-дахи гимназиин һурагша Мария Тобоева «Герои недетской войны» гэһэн видеобуулгабариин түлөө эзэлээ. Түнхэнэй аймагай Харбяатын дунда һургуулиин һурагша Дарья Ангахаева «И помнит мир спасённый» гэһэн зохёол найруулжа, шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

Буряад хэлэн дээрэ «Дайн дажарай гал соо ябаагүйб» гэжэ нэрлэгдэһэн ролиг Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуулиин Дарья Данзанова, Айлана Очирова хоёр бэлдэжэ, шангай нэгэдэхи һуури эзэлжэ шадаа.

 «Добрая воля» номинацида  Д.Ж. Жанаевай нэрэмжэтэ парк соо модо һуулгагдажа байһан тухай  репортаж бэлдэһэн Улаан-Үдэ хотын 7-дохи дунда һургуулиин  Анна Мункуева, Яна Зубкова  хоёр шангай түрүүшын һуури эзэлбэ.  Хурамхаанай 2-дохи һургуулиин түлөөлэгшэ Елизавета Пушкарёва «Хурамхаан – минии тоонто нютаг» гэһэн найруулга бэшэжэ, 2-дохи һуурида гараа. Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин һурагша Виктория Цыденова «Дэлхэйгээ абарая» гэжэ найруулга зохёожо, 3-дахи һуури эзэлээ.

«Һургуулиин эрхим сонин» номинацида  Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй дэргэдэхи «Һуралсалай һонин» газетэ эгээл эрхим гэжэ нэрлэгдээ.  Эдир сэтгүүлшэдые Сэсэгма Доржиевна Дондобон һургадаг байна. Улаан-Үдэ хотын 52-дохи дунда һургуулиин «Школьный экспресс» сонин, тэрэниие хэблэдэг бүлэг эдиршүүл хоёрдохи һуури эзэлбэ. Улаан-Үдэ хотын 18-дахи һургуулиин «Солдаты истории» сониндо гурбадахи һуури олгуулагдаа.

«Алтан гуурһан» гэһэн харалганда амжалта туйлаһан эдиршүүл булта хүндэлэлэй бэшэгүүдээр, дурасхаалай бэлэгүүдээр шагнагдаа. Эрхим үхибүүд шэлэн абтажа, 2021 ондо «Артек» лагерьта үнгэргэгдэхэ эдир сэтгүүлшэдэй медиафорумда хабаадалсахаяа ошохо болоно. 

Уласай хэмжээнэй харалганиие Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, «Созвездие» гэһэн хүүгэдэй түб болон Буряадай эдир сэтгүүлшэдэй холбоон үнгэргэдэг гээд тэмдэглэе.

  

Фото: egov-buryatia.ru