Ниигэм 6 nov 2020 466

​Мэдээжэ сэтгүүлшэн, ниитын ажал ябуулагша Леонид Синегрибов Буряад Уласай Хүндэтэ эрхэтэн болоо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Арадай эб нэгэдэлэй баярай үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад Уласай Хүндэтэ эрхэтэнэй нэрэ зэргэ Леонид Кириллович Синегрибовтэ олгоо.

Леонид Синегрибов Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда зүблэлтэ арадай илалтын түүхэтэ үбэ соёлые хадагалхада горитой хубитаяа оруулаа юм. Леонид Кириллович Буряадай ветерануудай зүблэлэй эдэбхитэй гэшүүн, 2015-2020 онуудта “Ветераниие шагнагты”, “Түрэл гүрэн байгаа болбол ...”, “Бидэ – илалтын уг залгамжалагшад” гэһэн урилдаануудай, “Буряад орон дайнда – манай түүхын баатарлиг хуудаһан” гэһэн номой түсэл үүсхэн байгуулагша юм.

- Буряад Улас Эсэгээ оронойнгоо хуби заяанда хайхарамжатай гайхамшаг хүнүүдээрээ алдартай. Леонид Кириллович, Та ажалай гайхамшаг намтартайт, танай бүхы наһан – түрэл дайдадаа үнэн сэхэ ябаһан хүнэй жэшээ болоно. Танай оролдолгоор Эсэгээ ороноо хамгаалгын дайнай түүхын шухала үе һэргээгдэһэн байна. Эрхэ сүлөө олгуулhан баатарнууд тухай дурасхаал бидэндэ хэтэ мүнхэ байха, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

- Би жаргалтай хүн гээшэб, түрэл нютагтайб – Буряад орон ба минии гэр бүлэ.  Минии наhанда ушарhан эгээл ехэ жаргални энэ болоно. Манай хүүгэд хэзээдэшье булимтаран эзэлэгшэдэй уршагта ябадал бү үзэг, манай гэртэ хэзээдэшье дайсан бү орог! Бултанда амгалан байдал хүсэнэб! Агуу баярай үдэрөөр баяр хүргэе! Иигэжэ сэгнэһэн танда баяр хүргэнэб, - гэжэ Леонид Кириллович нютагайхиндаа хандаа.

Леонид Синегрибов 1941 оной мартын 15-да Бряниин можын Дятьково хотодо түрэһэн. Фашистнуудай концлагериин хуулиин наһа хүсөөгүй узник байһан. 1941 ондо тэрэнэй түрэл хото немецүүд эзэлһэн байна. Эсэгэнь партизан болоо, харин эхэнь ба 11 наһатай аха Валентин 1942 ондо Германи эльгээгдэһэн байгаа. 1943 оной сентябрь соо хоёр наһатай багахан Леня хүгшэн эжытэеэ болон бусад эхэнэрнүүд болон хүүгэдтэй Германи эльгээгдээ. Алитус хотодо (мүнөө Литва) фашистнуудай концлагерьта байгаа, харин хүгшэн эжынь Австри руу мушхамалай фабрика эльгээгдээ. Бага наһанай хүүгэд концлагерьһаа Алитусай юрын ажаһуугшад болохо Малевскын гэр бүлэдэ үгтөө. Дайнай һүүлээр тэрэниие эсэгэнь оложо, эхэ орондоо асарһан юм.

Һургуули дүүргэһэнэй удаа Леонид Кириллович Ленинградай гүрэнэй ехэ һургуулиин сэтгүүл зүйн факультет дүүргээ. 1969 онһоо ажалай хубааряар эльгээгдэһэн Улаан-Үдэ хотодо байдаг. “Правда Бурятии” уласай сониндо табан жэл соо хүдэлөө, удаань “Ажалай вахта” гэһэн Улаан-Үдын мяхан комбинадай олон хэһэгтэй сониной редактораар олон жэлдэ хүдэлөө.

Леонид Кириллович 2011 онһоо “Фашистнуудай лагериин хуулиин наһа гүйсөөгүй узнигууд байгшадай Россиин холбоон” гэһэн бүгэдэ россиин ниитын эмхи ударидаа, “Судьба” гэжэ сонин мүнөө гаргаһан зандаа байна, энэ сонин Фашистнуудай лагериин хуулиин наһа гүйсөөгүй узнигууд байгшадай уласхоорондын холбооной хэблэл болодог, энэ сонин 1993 ондо тэрэ өөрөө зохёон байгуулһан юм. 2018 ондо “Бидэниие хэшээгты” гэһэн тэрэнэй ном гараа, тэрээн соогоо фашистнуудай концлагериин узнигуудай дурсалганууд суглуулагдажа ороһон юм. Леонид Синегрибов болбол Буряад Уласай соёлой габьяата ажал ябуулагша.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар