Ниигэм 6 nov 2020 463

​Буряад Уласай ажаhуугшад коронавирус элирүүлхэ тестын дүнгүүдые СМС аргаар мэдэхэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай ажаhуугшад коронавируста тушааhан шалгалтынгаа дүнгүүдые өөhэдөө мэдэхэ аргатай болобо. Тэдэнэр анализ тушаагаад, 3-8 үдэрэй туршада хүлеэхэ юм. Дүнгүүдэй элирхэдэ, СМС аргаар саашань дамжуулагдаха. Тиихэдэ анализ тушааhан хүн бүхэн 37-81-31 гэhэн утаhаар хандажа, дүнгүүдээ мэдэхэ аргатай. «112» албанай хүдэлмэрилэгшэд анализай дүнгүуд бэлэн болоо гу гэжэ хаража, дуулгаха.

Анализ тушаагаад, 3-8 үдэрэй үнгэрhэнэй удаа хонходожо болоно.

Фото: pixabay.com