Ниигэм 6 nov 2020 822

​Улаан-Үдын ажаhуугшадые уласай аймагуудаар ябахагүйень уряална

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта үүсын хаhын эхилхэhээ урид санитарна эмшэд хотын ажаhуугшадые аймагуудаар ябахагүйень уряална. Жэл бүри энэ болзорто хотоhоо хүдөө нютагууд руу ябаха ушар олошордог.

Мүнөө улас дотор коронавирус үбшэнэй эпидемиологическа байдал шахардуу болонхой. COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэhэн зоной 64%-нь Улаан-Үдын ажаhуугшад болоно. Аймагуудта үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар ажаhуугшадай дунда мэдээсэлэй-ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулха гэжэ аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ даалгагдаа.

- Үбшэнэй hүжэрhэн газарнуудта коронавирусай саашаа дэлгэрхэгүйн талаар hэргылэмжын ехэ хэмжээнүүд абтаhан тухай мэдэнэбди. Хэжэнгэ, Ярууна, Хяагта,Сэлэнгэ, Түнхэн аймагуудта эмшэдэй, эпидемиологическа албанай хүдэлмэрилэгшэдэй ехэ ажал хэгдээ. Улаан-Үдэhөө мэргэжэлтэд эльгээгдээ, санитарна авиациин ашаар үбшэнтэн шэрэгдээ. Аймагууд дотор эпидемилогическа байдал мүнөө яhала бараг, үбшэнтэниие аргалха hууринууд бии. Тиигээшье hаань, аймагуудта коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар хэмжээнүүдые абаха шухала, юундэб гэхэдэ, хотоhоо мэргэжэлтэдые эльгээхэнь ехэ шахардуу байха, - гэжэ Буряад Уласай элүурые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: pixabay.com