Ниигэм 6 nov 2020 1986

​Буряад Уласта COVID-19 үбшэнэй шэнжэлгэ хэхэ дүрбэн лаборатори бэлдэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта коронавирус үбшэ элирүүлхэ шэнжэлгэнүүдые хэхэ лабораторинуудые үргэдхэхэ хэрэгтэ федеральна бюджетhээ табан сая түхэриг hомологдоо. Энэ мүнгэ Буряадай элүурые хамгаалгын яаман В.В. Ангаповай нэрэмжэтэ түргэн туhаламжын больницын дэргэдэ шэнжэлгын нэмэлтэ лабаратори байгуулгада дамжуулагдаа.

Түргэн туhаламжын больницын лабораторидо хэрэгтэй зүбшөөл абтанхай – эндэ тусхай шэнжэлгэнүүд хэгдэдэг. Мүнөө эндэ коронавирус үбшэн шэнжэлэгдэхэ. Энэ эмхидэ хэрэгтэй тоног хэрэгсэлнүүд тодхогдоно гэжэ Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд тэмдэглээ.

Гэхэтэй хамта, хүүгэдэй уласай клиническэ больница болон уласай хойто хоёр аймагуудта лаборатори байгуулха талаар ажал ябуулагдана. Тэдэнэр байгша оной декабрь hарада хүдэлжэ эхилхэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: pixabay.com