Ниигэм 9 nov 2020 420

​Буряад Уласта санаторно-курортно эмхинүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

© фото: pixabay.com

Пандемиин үедэ санаторно-курортно эмхинүүд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртөөгүй үлэнхэй.  Юуб гэхэдэ, тэдэнэр бага олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тоодо ородоггүй. Энэ байдал уласай засаг газар шэнжэлжэ, мүнгэнэй тэдхэмжэ гаргашалба. Тиигэжэ Байкалкурорт 21 сая түхэриг абаа, мүн Нилова Пустынь 3 саяда хүртөө.

Сэгнэшэгүй байгаали, сэбэр агаар, халуун аршаанууд мүн Байгал далайн амисхал.  "Горячинск" курортодо амарагшад энэ байдалые үндэрөөр сэгнэдэг. Жэл бүри эндэ тэндэhээ зон олоор ерэдэг. Теэд пандемиин үедэ иишэ тиишээ ябахань ами наhанда харша болонхой. Байгал дээрэ тамир тэнхээ оронобди, сэдьхэлээрээ амарнабди гэжэ Горячинск аршаанда амарhан уладууд хэлэдэг даа.

Теэд зоной зохидоор амархын тула hайн байдал хэрэгтэй бшуу даа. Амаралгын байшангууд хуушараа. Үнинэй байшангууд hэльбэн шэнэлэгдэхэ болонхой мүн техническэ талаар муугаар хангагданхай. Энэ ажал арга шадалаараа хэгдэжэ эхилэнхэй. Агаар сэбэрлэдэг түхеэрэлгэ-рециркулятор субсидиин мүнгөөр абтаа, мүн лэ гүрэнэй тэдхэмжын ашаар ажалай hууринууд үлөө. Тиигэжэ курортын 400 хүдэлмэрилэгшэ ажалтай зандаа гэжэ Байкалкурорт эмхиин гүйсэдхэхы захирал Геннадий Бандеев хэлэбэ. Тиин шэнэлэлэлгын ажал ябуулхын тула банкhаа урьhаламжа абанхай байжа, ехэ хүндэ байдалда ороод байхадань, гүрэнэй тэдхэмжэ сагтаа ерээ гэжэ захирал тэмдэглэнэ hэн. Хүн зоной сэнгэн амарха зам, дулаанай соргонууд, эмшэлгын түхеэрэлгэнүүд тодхогдожо, хангалтануудтай яhала hайн боложо эхилбэ. Тиимэhээ курортнуудай хүгжэлтэдэ уласай засаг газарай анхаралаа хандуулhаниинь hайшаалтай. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com