Ниигэм 10 nov 2020 495

​Буряадай Сэлэнгэ аймагай «Юрөө» ажахы үе сагай эрилтэдэ тааруугаар ажалаа эрхилнэ

Сэлэнгын аймагта хүдөө ажахын "Юрөө" кооператив хүдэлдэг юм. Карл-Марксын нэрэмжэтэ домог суута колхоз гэжэ үшөө совет үедэ алдаршахай. Мүнөө үедэ улас дотороо хүдөө ажахыгаа хүгжөөжэ, түрүүшүүлэй тоодо ябаhан зандаа.

1929 онhоо энэ ажахы хүдэлжэ эхилhэн түүхэтэй. Колхоз совхозуудай hалан hандархада, СПК болоод, 2002 онhоо хүдэлнэ. Урид hүнэй шэглэлээр ажал ябуулжа байhанаа, мяханай ажахы болонхой. Үхэр мал олоор худалдажа абаад, үүлтэртэ ажахы болоо. Тэндэхи шэрүүн уларилда таараха, шэрхи үхэр мал асараа. Бүхэли жэл соо талада бэлшэдэг юм. Хальмаг үүлтэрэй мал амтатай мяхатай, хүйтэн уларилда яахашьегүй мал, сементал үхэртэ ороходоо холо дээрэ, үбhэн ехэ хэрэггүй, өөрөө бэлшээд ябадаг  гэжэ малшан Батор Данзанов хөөрэнэ hэн.

«Юрөө» ажахы хонинуудые мүн лэ олоор баридаг юм. Үбэр Байгалай нарин нооhотой хонидой үүлтэр барина. Буряад уласта тон олон хонитой ажахы гээд тоологдодог.

Юрөөгэйхид үхэр малдаа тэжээл өөhэдөө бэлдэдэг юм. Зундаа хура бороон ехээр орожо, hаад ушаруулаа. Намартаа мүн лэ шиигтэй байжа, үбhэ тэжээл үсөөнөөр бэлдээ.

"Хэдэн жэл соо ган гасуур болоо юм. Байгша ондо бага сагаа бараг үбhэн абтаа, эртэ саhан ороод, ажалнай зогсошоо", - гэжэ "Юрөө" СПК-гай хүтэлбэрилэгшэ Түмэн Аюшеев хэлэнэ.

Хүдөө ажахы хүгжэжэ байна. Мүнөө үе сагай эрилтэдэ тааруулжа хүдэлхэ гэжэ оролдоно. Гүрэнэй талаhаа туhаламжа, тэдхэмжэдэ хүртэдэг. Үхэр малаа Казахстан руу худалдажа, мүнгэ олзотой байнабди гээд ажахынхид хэлэнэ. СПК-да 50 гаран ажалшан хүдэлдэг. Үхэр малайнгаа тоо толгой бүри олон болгохо, техникэеэ шэнэлхэ, мяханай үйлэдбэри байгуулха түсэбтэй.

 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ