Ниигэм 7 dec 2020 487

Ород Уласай эгээл үндэр хасууринуудай нэгэн Улаан-Үдэ хотодо бодхоогдоо

Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмайда табигдаһан ногоон хасуури Ородой Холбоото Улас дотор эгээл үндэр арбан хасууринуудай тоодо оруулагдаба. Шэнэ жэлэй һайндэртэ зорюулагдан, жэл бүхэндэ Буряад Уласай ниислэл хотодо, аймагуудта талмайнууд шэмэглэгдэдэг заншалтай. Энэ удаа хотынхид эгээл үндэр ногоон хасууритай байһандаа урматай.  

Тиин Красноярк хотодо 55 метр үндэртэй хасуури мүнөө табигдаад байна. Екатеринбург хотодо 50 метр, Махачкалада – 40, Казань, Белгородто – 35, Уфа, Пермьдэ – 30, Владивостокто – 28, Тюменьдэ – 28, Москвада  - 27 метр утатай хасууринууд бодхоогдожо, Шэнэ жэлэй шэмэг болонхой.  Манай хасуури 27,5 метр үндэр. Москва болон Уфа хотонуудта модон соо ургажа байһан хасууринууд асарагдажа, табигдаа гэжэ хэлэлтэй. Бусад хотонуудта хэмэл хасууринууд тогтоогдобошье, зохидоор шэмэглэгдээд, олониие баярлуулна.

Фото: комитет городского хозяйства