Ниигэм 8 dec 2020 352

Буряад Уласай дүрбэн түсэл Ородой Уласай шатада гараад байна

Эдэ үдэрнүүдтэ  Екатеринбург хотодо аяншалгын талаар эмхидхэгдэһэн «Russian Event Awards-2020» харалганай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэхэнь.
Үндэһэтэнэй шанда хүртэхын тула Ород Уласай олон эмхинүүд хабаадалсаһан байна. Тэдэнэй тоодо Буряад Уласһаа 4 проект ороод байна.

Энэ шагнал хадаа ехэ удхатай. Аяншалга хүгжөөжэ, зохид түсэбүүдтэй байһан эмхинүүдые дэмжэхэ зорилготой.  Урда жэлнүүдтэ «Байгалай һэбшээн», «Буузын баяр», «Байкальская миля» «Неделя туризма на Великом шелковом пути» гэһэн Буряадта үнгэргэгдэһэн хэмжээнүүд энэ харалганай үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн габьяатай.

«Оршон тойронхи байгаалида аяншалгын хэмжээ эмхидхэлгэ» гэһэн номинацида Загарайн аймагай Асагад нютагта эмхидхэгдэһэн «Талын нүүдэлшэн» комплекс хабаадана. Эндэ айлшаар бууһан зон буряад зоной анханай байдалтай танилсажа, бууза, хорхог шанажа һураха, эгээл амтатай, шанараараа сэбэр  эдеэ хоолдо хүртэхэ байна. Гэрэй амитадтай танилсаха, морёор аянда гараха аргатай.  

«Соёлой удхатай аяншалгын ехэ хэмжээн» номинацида «Бичурские дворики» гэһэн проект дурадхагданхай. Буряад Улас дотор эгээл ута үйлсэтэй Бэшүүр нютагта һонин хэмжэнүүд эмхидхэгдэжэ, олон аяншадай анхарал татана. 17 модо утатай үйлсөөр айлшад ябахаһаа гадна шэмээшэгүүдэй түүхэ, ёһо заншал, ажаһуудаг зон тухай тодорхой мэдээсэл абаха, олон тоото мастер-классуудта хабаадаха байна. Модоор уран бүтээлнүүдые һиилэхэ, бүд болон нооһо үйлэдбэрилхэ аргада һураха хүсэлтэй.

«Спортын талаар яаншалгын гол хэмжээн» номинацида 2019 ондо Улаан-Үдэ хотодо үнгэрһэн боксоор эхэнэрнүүдэй дунда Бүхэдэлхэйн чемпионат оруулагданхай. Урда жэлэй октябрь һарада Буряадта чемпионат боложо, хамтадаа 224 боксёор басагад дэлхэйн 57 гүрэнһөө ерэһэн байна. Эдэнэрэй тулалдаанууд нэгэ доро 2500 зониие багтаадаг физкультурын болон спортын комплекс соо  үнгэргэгдэһэн байна. Ород Уласай суглуулагдамал командын гэшүүд эгээл олон медальда хүртэһэн габьяатай.

 «Хүдөө ажахын талаар аяншалгын эрхим хэмжээн» номинацида Сэлэнгын аймагай Харгана нютагта эмхидхэгдэһэн «Харганаада долоон үдэр айлшалагты!» проект хабаадана. Тус проектын ашаар энэ нютаг айлшалжа ерэһэн аяншад эбэртэ бодо мал ажаллаха, буряад эдеэ хоол шанажа һураха аргатай байха. Гадна үндэһэн буряад наадануудые наадажа һураха, ябагаар нютагай аршаанда ошожо, бэеэ элүүржүүлхэ, Байгал далай ошожо амарха хүсэлтэй. Энэ түсэб нютаг дэбисхэрэй ниитын хүтэлбэринүүд эмхидхэжэ, олоной һайшаалда хүртэхэ аяншалгын маршрут зохёоһон байна.

Фото: yandex.ru