Ниигэм 17 dec 2020 742

«Буряад ТВ» телесубаг байгуулгын эмхидхэлэй ажал тухай

Буряадаар мэдээсэхэ телесубаг байгуулха талаар түсэлэй бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ Виталий Раднаев хэгдэжэ байһан эмхидхэлэй ажал тухай хэлэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай бага танхимда үдэр, һүнигүй буряадаар мэдээсэхэ «Буряад ТВ» байгуулагшад Буряадай телесубагуудай түлөөлэгшэд, сэхээтэд, уран зохёолшод болон театрай түлөөлэгшэдтэй уулзаба.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ зорилготой шэнэ телесубагай гол бодол ямар байха тухай һанамжануудаа хэлэхыень уулзалгада хабаадагшадта хандаба.

Буряадаар мэдээсэхэ телесубаг байгуулха талаар түсэлэй бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ Виталий Раднаев хэгдэжэ байһан эмхидхэлэй ажал тухай хэлэбэ.

- Уласай типографиин сүлөө талмайнууд павильон болгохоор бэлдэгдэнэ. Тоног хэрэгсэл абаха, мэдээсэхэ талаар үнэмшэлгэтэй болохо талаар хэлсээн баталагдаха шатада. Шэнэ телесубагай илгаань гэхэдэ, тэрэниие ганса Буряадай ажаһуугшад бэшэ, харин Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын ажаһуугшадшье хараха аргатай, - гэжэ Виктор Раднаев хэлэбэ.

Удаань буряадаар мэдээсэдэг дамжуулгануудые бэлдэгшэдтэ ямар дамжуулгануудые харуулхаб, бэлдэхэб гэһэн асуудалаар зүбшөөл үгэхыень, туһа хүргэхыень тэрэ хандаба.  

«Мир-Бурятия» телесубагай эрхилэгшэ Эрдэни Дагбаев субагайнгаа архивһаа эгээл эрхим түсэлнүүдээ түлбэригүйгөөр дамжуулхаар байһанаа мэдүүлжэ, «Буряад ТВ» бүхыгөөрөө дэжмэхэ тухай хэлэбэ. Тиихэдэ гүрэнэй «Бурятия» телесубагай буряад дамжуулгануудай эрхилэгшэ Дарима Жамсоева шэнээр байгуулагдаһан телесубагай хүдэлмэрилэгшэдтэ туһа хүргэхэ тухайгаа мэдүүлээ.

Буряадаар мэдээсэхэ телесубагай нэрэ ажаһуугшадай оруулһан дурадхалнуудһаа шэлэгдэжэ, һанал хуряалгын дүнгөөр элирүүлэгдээ гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын талаар хорооной хүтэлбэилэгшэ Ирина Доржиева һануулан хэлэбэ.

Хоёр часай туршада уулзалгада хабаадагшад шэнэ телесубагай мэдээсэлэй бодолгын бүхы талануудаар һанамжануудаар хубаалдаа.

Буряадай оперо болон баледэй театрай захирал Эржена Жамбалова театрай түрүү дуушад, хатаршад субагай түсэлнүүдтэ хабаадахаар бэлэн гэжэ дуулгаад, ямар аргаар ажал ябуулагдахаб гэжэ тодорхойлоо. «Үндэр» студиин захирал Владимир Ширапов буряадаар мэдээсэхэ дамжуулгануудые бэлдэхэ аргануудые шэнээр хаража үзэхэ тухай хэлэбэ:

«Хүнүүдэй һанал, бодол, зүрхэ сэдьхэл доһолгохо шадалтай шэнэ юумэн ехэнхи зоной буряадаараа хөөрэлдэхэ гэһэн гол зорилго бэелүүлгэдэ туһалха аргатай».

 - Шэнээр байгуулагдаха телесубагай сэнтэй юумэн гэхэдэ, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй сахим арга бүхы зон хэрэглэжэ шадаха. Тиимэһээ буряад хэлэеэ мэдэхэ зон хэрэгтэй болохо, хэблэлэй болон сахим мэдээсэлгын сурбалжалагшадай оршон баяжаха, - гэжэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай орлогшо Норжима Цыбикова хэлэбэ.

Уулзалгада хабаадагшад, олонхинь телесубагуудай түлөөлэгшэд, буряадаар мэдээсэхэ телесубагай байгуулга хадаа буряад арадта түүхэтэ үйлэ болоно гэжэ тэмдэглэжэ, ямар дамжуулгануудые бэлдэхэб гэһэн асуудал бултанда хабаатай онсолбо.

Сагаан һарын һайндэртэ түрүүшын дамжуулганууд харуулагдаха гэжэ багсаамжалагдана.

 

Фото: Анна Огородник