Ниигэм 22 dec 2020 348

​Ерэхэ жэлдэ Буряадай Захааминай аймагай харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Аюулгүй болон һайн шанартай унаагай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ арбан модо утатай харгы заһагдаха. Мүнөө гүрэнэй хэлсээн баталагдажа, ООО «Дорстрой» гэжэ барилгын эмхи энэ харгы бариха болобо.

- Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск шэглэлэй харгы зам 326 модо утатай юм. Энэ харгы Буряад Уласай гол шухала харгынуудай тоодо ородог. Сэлэнгын, Зэдын болон Захааминай аймагуудай ажаһуугшад энэ замаар Улаан-Үдэ гарана. Тиимэһээ эгээл ехээр һандарһан харгынууды шэнэлхэ зорилгонууд манай урда табигдана, - гэжэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай сайд Александр Аюшеев хэлэбэ.

«Аюулгүй болон һайн шанартай унаагай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор Буряад Уласай харгы замуудай хахад хубинь шэнэлэгдэжэ, аюулгүй байдалай эрилтэнүүдтэ харюусаха ёһотой. 2024 он болотор харгын аюулнудай тоо хеор дахин бага болгохо зорилгонууд табигдана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар