Ниигэм 23 dec 2020 535

​Урагшаа, 100 жэл тээшээ!

© фото: Аркадий Батомункуев

Манай сониной гаража эхилһээр, декабриин 21-дэ 99 жэл гүйсэбэ. Анхан «Шэнэ байдал» гээд хэблэгдэжэ байһан аад, 1923 оной октябриин 23-һаа «Буряад-Монголой үнэн», харин 1958 онһоо «Буряад үнэн» болоһон сонимнай 100 жэлэйнгээ ой тээшэ зурыһан замда гараба.

Мүнөө «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда имагтал манай сонин гаргаха ажалтай табан сурбалжалагшаһаа гадна, корректор, верстальщик, харюусалгата секретарь ба редактор – хамта дээрээ юһэн хүн тоологдоно. Мүн сонин бүтээхэ хэрэгтэмнай Буряадай уран зохёолшод, эрдэмтэд болон юрын зоншье эдэбхитэйгээр хабаададаг һайхан заншалтай.

- Ахамад үеынгээ бэшээшэдһээ жэшээ абан, һургаал заабарииень хараалан хүдэлхые оролдонобди. Олон жэлэй туршада «Үнэн» сониной эрхилэгшэ байһан Галина Хандуевна Дашеева бидэнтэеэ харилсаа холбоогоо алдаагүй. Дугаар бүхэндэмнай һонирхолтой материалнуудые үгэдэг, тиигэжэ тэдэнь сониноймнай ёһотой шэмэг боложо байдаг юм, - гэжэ «Буряад үнэн» сониной редактор Даши-Доржо Болотов тэмдэглэхэ зуураа, ахамад үеын бүхы сэдхүүлшэдтэ, уран бэшээшэдтэ баяр хүргэнэ.

99 жэлэй хугасаа соо хэблэгдэжэ байһан манай сониноор буряад хэлэнэй хүгжэлтын түүхые шэнжэлхээр. Анхан хуушан монголоор гаража байһанаа 1931 онһоо 1938 он болотор лата, мүн 1939 онһоо кирилл үзэгтэ шэлжэн ороһон юм.

- Һүүлэй үедэ олохон нэрэ томьёонуудые монголшуугаар бэшэжэ эхилэнхэйбди. Һаял болотор «республика», «министерство» гээд лэ байһанаа «улас», «яаман» гэһэн үгэнүүдые нэбтэрүүлхэ ябуулга хээбди. Имагтал «Буряад үнэнэй» үүсхэлээр бусаагдаһан эдэ үгэнүүдые бусадшье сурбалжалагшад тодожо абан дэлгэрүүлнэ. Юрэнхыдөө, арад зомнай энээндэ дадантаашье һаань, асуудалнуудые табидаг уншагшад биил ааб даа. Теэд ородоор бэшэнхаар, монголдоо дүтэлөө һаамнай, дээрэ бшуу, - гэжэ сурбалжалагшаднай нэгэн дуугаар тэмдэглэнэ.

2021 оноо түрэл сонинойнгоо түүхэтэ ойн баярай уряа доро үнгэргэхэмнай лабтай. 100 жэлэй хүндэлэлдэ гэжэ һайндэрэй арга хэмжээнүүдшье үүсхэгдэнэ аабза. Зүгөөр хэжэ байһан ажалнай бүхыдөө уншагшадтал зорюулагдана гэжэ мэдүүлэе!

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан

Фото: Аркадий Батомункуев