Ниигэм 18 feb 2021 395

Дуратайдаа амарха эрхэ
Олон хүүгэдтэй түрэлхид алишье сагта өөһэдынгөө дураар амаралтада гараха эрхэтэй болохо. Энэ асуудалаар Ород Уласай Гүрэнэй Дүүмын депутадууд хэлсэжэ, хуулиин ёһоор гурбадахи уншалгадаа баталба.
Гурба  болон тэрэнһээ олон хүүгэдтэй түрэлхид иимэ эрхэдэ хүртэхэнь. Тиихэдээ эгээл ехэ үхибүүниинь 18 наһа гүйсөөгүй, баганиинь 14 наһатай болоогүй байха болоно. 

Уридшалан түсэбүүдые табижа, дуратай сагтаа түрэлхид гэр бүлэтэеэ хамта амарха аргатай", - гээд Гүрэнэй Дүүмын түрүүлэгшэ Вячеслав Володин тэмдэглэнэ.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдээсэһээр, байгша оной январиин 1-нэй байдалаар олон хүүгэдтэй 24816 гэр бүлэ тоологдоно. Тэндэ хамтадаа 78302 үхибүүд хүмүүжүүлэгдэнэ.

Фото: pixabay.com