Ниигэм 28 apr 2021 559

​Буряад Уласай Загарайн аймаг шэнэ түхэлэй «адуушантай» болонхой

Буряад Уласай Түрүүлэгшын орлогшо – хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев Загарайн аймаг албанай хэрэгээр ошоһон байна. Тиихэдэ шэнэ оньһон түхеэрэлгэеэ нютагай фермер Юрий Белецкий харуулаа.

“Электропастух” гэхэ гү, али “Электрохашаан” гээшэ адуу мал түхэреэн жэл соо адуулхагүй арга олгоно. Юундэб гэхэдэ, наранай элшээр хангагдадаг энэ хэрэгсэл амитанда ямаршье гэм тохёолдуулангүй айлгадаг шадалтай юм байна. Зайн галаар хангагдаһан иимэ түхеэрэлгэтэй хашаа хорёодо дүхэһэн ямаршье – гэрэйшье, зэрлигшье амитан зайн галаар халта сохюулхадаа, дахин дүхэхэеэ болино. Ударидагшань сохюулбал, бэшэнээ дахуулаад, бушуу зайлана.

Энэ мүнөө сагай түрүү арга хэрэглэжэ, малшадшье, адуушадшье, хонишодшье үдэр һүнигүй һүрэгөө адуулхаяа болихо. Тиихэдэ нэн түрүүн таряаландаа һанаагаа зобохоёо болиһон таряашад одоол һанаагаа амархань гээшэ. Баһал малшад сабшалангаа үдэр һүнигүй харууһалхаяа болихо. Һүни үдэргүй адуугаа манадаг адуушадшье хүлөө жиижэ амарха аргатай болохо: иимэ хүреэдэ ямар арьяатан дүхэхэб!

Үдэр һүнигүй ээлжэлэн хүдэлхэ хэды олон адуулагшадые хүлһэлхын, үшөө хажуугаарнь саг үе һанаагаа зобохоёо болихо гээшэмнай юунтэй сэнтэйб!

Шэнэ арга хэрэглэһэн ажахын эзэд одоол һанаагаа амарбабди гэжэ мэдүүлнэ. Иигэжэл хүлөө амар, һанаагаа амар ажалаа ябуулха сагнай ерэбэ гэжэ тэдэ баярланад.