Ниигэм 20 may 2021 674

Буряадай Сэлэнгын аймагта шэнэ һургуули нээгдэбэ

Сэлэнгын аймагай Новоселенгинск тосхондо 174 hууритай, оршон сагай бүхы эрилтэнүүдтэ харюусама hуралсалай гуламта баярай оршондо нээгдээ.

Буряад Уластамнай үшөө нэгэ шэнэ hургуули үүдэеэ сэлибэ. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинск тосхондо 174 hууритай, оршон сагай бүхы эрилтэнүүдтэ харюусама hуралсалай гуламта баярай оршондо нээһэн байгаа.

Новоселенгинскын hургуули Буряад Уласай эгээл хуушанай hуралсалай гуламтануудай нэгэн гэжэ тоотой. Тэрэнэй байгуулагдаhаар, байгша ондо 175 жэл гүйсэнэ. Тиимэhээ шэнэ hургуулиин нээлгэн ойн баяртань ёhотойл бэлэг болобо. Новоселенгинскын шэнэ hургуулиин байшан 2011 онhоо хойшо бариха тухай хэлсэгдэжэ эхилээ. Тиигэжэ Буряад Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороходо, барилга хэхэ арга боломжо олгогдоо. Федеральна hан жасаhаа 335 миллион түхэриг hомологдожо, хоер дабхартай hаруул, уужам байшан баригдаба.

Сэлэнгэ нютагай үхибүүд шэнэ һургуулитай болоо. Шэнэ стадионтой, хоккей наадаха талмайтай, хоер универсальна талмай үшөө бии. Хүнгэн атлетикээр бэеэ һорихо гое гэгшын харгы баригдаба. Мүнөө сагай эрилтэдэ тааруу оньһон хэрэгэсэлнүүдээр шэнэ һургуули дүүрэн тодхогдонхой гэжэ Сэлэнгын аймагай захиргаанай дарга Станислав Гармаев баяраараа хубаалдаа.

Буряадай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковниковай хэлэhээр, Новоселенгинскын hургуули баригдахадаа, эгээл шэнэ оньhон түхеэрэлгээр хангагдаха гэжэ түсэблэгдэhэн байгаа. Үнэхөөрөөл, hургуули оромсоор, интерактивна самбар байна. Тэндэ хэшээлнүүдэй хубаарилhаа эхилээд, нютагай түүхэ тухай бүхы мэдээсэл олохоор. Классууд соо мүн лэ хэрэгтэй бүхы оньhон хэрэгсэл бии.

Шэнэ hургуулида хэшээлнүүдшье hонирхойлтойгоор үнгэргэгдэнэ гэжэ hурагшад нэгэн дуугаар тэмдэглэнэ. Новоселенгинскын hургуулиин нээлгэн ганса энэ нютагай бэшэ, харин бүхы аймагай ехэ hайндэр болобо. Бусад hуурин, тосхонуудташье hуралсалай иимэ гуламтануудые барихые найдажа байhанаа сэлэнгынхид мэдүүлнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru