Ниигэм 1 jul 2021 438

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Галан Данзановичтал амаяа тамшаан...

Хэжэнгэһээ гарбалтай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай баатар, Александр Невскиин орденто Г.Д.Данзанов дайнай дүүрэн сасуу «Буряад үнэн» сониндо оршуулагшаар хүдэлхөөр ороһон намтартай. Сурбалжалагшаар, таһагые даагшаар ажаллаа. Пенсидэ байгаад, оршуулагшадай амаралтада гарахада, хамһажа туһалхаяа ерэдэг һэн.

Б.Н.Жанчипов ахатан тухайгаа иигэжэ хөөрэдэг бэлэй:

- Минии ерэхэдэ, Галан Данзанович заримдаа сэрэгэйнгээ хубсаһатай ябагша һэн. Дохолон татаха. Заримдаа таяг баряад ябаха. Шархануудынь үнидэ эдэгээшье һаа, амар заяа үзүүлхэгүй, илангаяа хии бараанаар үбдэгшэ байгаа даа. Тиимэһээл стол соогоо ходо улаан архи табяад байха. Тэрээнһээн һайсахан гудамхяад, машбюро ябашаха. Машинистка басагадта диктовалха... Нэгэтэ тэрээнһээнь амталха дурам хүрөөд, амсаад үзэбэб.

Шогууша зангынь орожо, Галан Данзановичтал амаа тамшаажа байгаад ама хүрэдэг һэн ха. Хүйхэр лэ ябаа. Теэд Галан Данзанович байн-байн һэжэглэдэг болобо. Бүтылхэеэ һэжэрэн, «Юундэ энэм хороһон янзатайб?» гэбэ ха. Тиихэдэнь Буладынь улаанһаань хүртэн амсаһанай удаа дээрэһээнь уһа нэмэжэрхидэг болобо.

Галан Данзановичайнгаа таягаа тулаад, ажалдаа орожо ябахадань, Булад ахай һэрд гэжэ гүйн угтажа, гар хүлынь бариха, һаахарха даа.

- Баатар хэрэм Брестые хамгаалһан, Одер мүрэниие гаталһан, Александр Невскиин орден үбсүүндээ яларуулһан Галан Данзановичнай хоморойл хүн гэжэ һайса мэдэдэг һэмди, бидэ залуушуул. Аха нүхэрэйнгөө сэржэмдэ нилээн лэ хүртэһэн бэзэб. Һүүлдэнь мэдэгдээд, хүхэ энеэдэн болоо агша һэн даа, - гэжэ Булад ахай хүхиргэнөөр хөөрэгшэ бэлэй.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​