Ниигэм 2 jul 2021 1466

​Хоёр долоон хоногой хаалта

© фото: pixabay.com

Хорото ханяаданай ехээр һүжэрһэнһөө боложо, Буряад Уластамнай хоёр долоон хоногой туршада бүхы юумэн хаагдажа, ажабайдалнай тогтоһон мэтэ болошобо. Үнэхөөрөө муухай энэ үбшэ тогтоохо гэһэн һэдэлгэһээ иимэ хорюул абтаба ха юм даа. Эдеэ хоол наймаалдаг дэлгүүрнүүд, ажабайдалда шухала үүргэ дүүргэдэг эмхи зургаанууд ажалаа ябуулна. Урид иимэ хэмжээ абаһанһаа боложо, түргөөр таража байһан үбшэ эмшэднай тогтоожо шадаа һэмнай даа. Хүн бүхэн ариг сэбэрые сахижа, хамбаашануудые зүүжэ, бэеэ аршалжа ябаа һаань үбшэнэй хүсэн буураха. Зарим улад иимэ хэмжээнэй абтаһандань, балайшье голхорногүй, бүри һайшаахашье зон Интернедтэ олдоно. Нютагаархиднай юу хэжэ, халуун энэ үедэ сагаа баранаб гэжэ асууһан байнабди.

Жаргал Батуев, жолоошон:

- Хэдэн һарын туршада газаагаа барилга хэнэб, тэрэнээ одоошье эдэ хэдэн үдэрнүүдэй туршада дүүргэхэмни. Юунэйшье болоо һаань, ганса һайн талыень хараха хэрэгтэй бшуу. Нэгэ бага амарангаа, гэртэхи газаахияа хэжэ байхаар ааб даа. Хоёр долоон хоног балай тиимэшье ехэ саг бэшэ ха юм. Арад зонойнгоо тала барижа, ноёд һайднай иимэ хорюул хэбэ. Үдэрһөө үдэртэ 20 гаран зон энэ үбшэнһөө наһа барахадань, аймшагтайл даа. Хүн зоной гэртээ һууһанһаа боложо, үбшэнэй эбхэрһэн долгин сохигдохо гэжэ найдаад, бурхандаа зальбараад һууха болонобди.

Баир Гармаев, малшан:

- Бидэндэ, хүдөө ажаһуудаг зондо, юун ондоо болоод орхихо һэм даа. Үдэр бүриин хэдэг ажалаа хээд лэ ябаа юм аабзабди. Харин хажуу тээһээ хүн зоной ябалган үсөөн болоһон шэнги байна. Тиигээд иимэ гэртээ һуулган гээшэ тон зүб гэхэ байнаб. Олон зоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хоригдожо, һайн нүлөө үзүүлхэ бэзэ. Телевизорээр үдэр бүри шахуу үбшэнтэн олошорно гэжэ хэлэжэл байхадань, һанаа зобомоор. Бидэ һэргылэмжын тарилга хабартаа абаа һэмди, бүхы зон тарюулхал ёһотой гэжэ хэлэхэ байнаб.

Марина Батуева, субилагша:

- Тон зүбөөр энэ хорилго оруулба гээшэ. Хоёрдохи жэлээ шахуу СOVID-19 эмнэдэг газарта суг хүдэлдэг нүхэдни унаһан малгайгаа абаха забгүй ажаллана. Нёдондо жэлэй эсэс багаар би өөрөөшье тэндэ хоёр һарын туршада хүдэлөөб. Энэ үбшэн худал гэжэ байжа ехэ ехээр хэлэдэг зониие эмнэлгын газарта өөһэдөө ерэжэ ажаллахыень дурадхаха байнаб. Өөрынгөө хоёр нюдөөр үбшэнтэниие харабал, тэндэ хүдэлбэл, тад ондоохоноор хэлэжэ эхилхэл. Тиимэһээ нютагаархидтаа бэеэ гамнахыень, бүхы эрилтэнүүдые сахижа, үбшэндэ бү дайруулагты гэжэ хэлэхэ дуран хүрэнэ. Теэд ямаршье эмнэлгын газарта хүдэлдэг эмшэдтэл адляар бидэ ажалаа хэһээр байнабди. Ажалнай бүри ехэ болоо гэжэ булта ойлгожо байна ха юмта. Үбшэн гээшэ хэзээ нэгэтэ диилдэхэ ёһотой, тиимэһээ арад зон булта тарилга абаха ёһотой болоно.

Даба Надмитов, олзын хэрэг эрхилэгшэ:

- Энэмнай хоёр талатай. Нэгэ талаараа үбшэниие номгоруулһан тон шухала хэрэг болоно. Харин нүгөө талаһаань хараад үзэхэдэ, хэды олон зон ажалаа хааха баатай болоо гээшэб. Би Улаан-Үдын захада буусатай модон гэртэ байрладагби, газаа зосоогуураа хэхэ ажал олдохо. Олон дабхартай шулуун гэрнүүдтэ уурхайлһан зондо хүндэшэг байха. 14 үдэрэй туршада гэртээ һууха гэһэн захиралта ямаршье үндэһэгүй бэшэ ха юм. Хэды олон наһатайшье, залуушье зон хорото ханяаданда дайруулжа, наһанһаа нүгшэнэб. Нёдондо хабар иигэжэ гэртээ һууха сагай ерэхэдэ, гүрэнэй талаһаа багаханшье һаа дэмжэлтэ байгаа һэн, мүнөө тиимэ туһаламжа ажалаа хааһан зондо үгэбэлнь, үлүү бэшэ ааб даа. Хэды олон бага олзын хэрэг эрхилдэг зон хооһон зогсолтын түлөө мүнгэ түлэхэ болоноб? Тиихэдэ үшөө гүрэнэй татабари, банкнуудһаа урьһаламжынгаа мүнгэ бусааха гэхэ мэтэ түлбэринүүдые хэншье хориногүй. Тиигэбэшье арад зонойнгоо энхэ элүүрые нэн түрүүн урдаа табиха ёһотойбди.

Иигэжэ танил талануудһаа локдаун тухай асуухадаа, ехэнхидээ энээниие дэмжэнэ гэжэ ойлгонобди. Тиигэншьегүй байхын аргагүй. Ехэнхи ушарта хүн өөрөөшье мэдэнгүй, коронавирус үбшэнөөр халданхайшье һаа, өөрөө ямаршьегүй ябаад, хажуудахи хэды олон зониие үбшөөр халдахааха болоноб? Ехэнхи зоной гэртээ һууһанһаа боложо, үбшэнэй ехээр һүжэрхыень зогсоожо шадаһан ушарнууд эли харагдажа байна ха юм. Тиимэһээ тэсэбэритэйгээр гэртээ һуужа, үбшэнэй нэгэ бага номгорходо, булта ажалдаа гарахабди, хүдөө һуурин гаража, уһа голой эрьедэ сэнгэхэ саг олдохол байха. Нажар һая эхилжэ байна даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com