Ниигэм 16 aug 2021 727

Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан 40-дэхи һургуулида шалгалта үнгэрөө

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников  тус объект дахинаа шалгаа

Энээнһээ урид Евгений Луковников баригдажа байһан һургуули хоёр долоон хоногой саана хинажа ошоһон байна. Сентябриин 1-дэ ашаглалагда тушаагдаха һургуулида зааһан алдуунууд мүнөөшье болотор усадхагдаагүй. Эндэ фойе соо дэлгэгдэһэн плитка шэнэлхэ тухай урда шалгалтада хэлэгдэһэн аад, заһабарилгын ажал хэгдээгүй байна.

Тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлөөр баригдана. Барилгын ажал «Стройинком» эмхи 2019 ондо эхилһэн байна.

Мүнөө эндэ барилгын ажал дүүрэнхэй, һургуули ашаглалгада тушаагдахаар бэлэн шахуу, 99 хуби ажалынь хэгдэнхэй. Мүнөө «Стройинком» эмхи алдуунуудаа заһажа эхилээ. Гостройжилнадзор 15 алдуу элирүүлһэн байна.

Бүхы дутуу дунданууд августын 20 болотор усадхагдаха ёһотой, энэ үдэр дахин шалгалта үнгэргэгдэхэ юм.

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман