Ниигэм 30 aug 2021 684

​«Гуламта» гэһэн модельнэ номой сан Буряадай Захааминай аймагта нээгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд албанайнгаа хэрэгээр Захааминай аймагаар ябахадаа, «Гуламта» гэһэн нэрэтэй модельнэ номой сангай нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

Номой сангай жасые шэнэлэлгэдэ, мүн оньһон түхеэрэлгэ абалгада федеральна һанһаа 5 сая түхэриг һомологдоһон юм. Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиевай тэмдэглэһээр, мүнөө үеын номой сан Хуртага нютагта нээгдэжэ, гэр бүлөөрөө булта ерэжэ, ном уншаха, сүлөө сагаа аятай зохидоор үнгэргэхэ арга бии болобо гээшэ.

-Үхибүүд, залуушуул, томошуул «Гуламтадаа» сугларжа, өөрынгөө эдэбхи үүсхэл, һанал хүсэлөө бэелүүлхэ аргатай. Мүнөө үеын бүхы эрилтэнүүдтэ тааруулжл хэгдэһэн номой санда ганса шэнэ, һонин номуудые уншаха бэшэ, харин эрдэм мэдэсэ абаха, хэрэгтэй мэдээсэл бэдэрхэ арга үгтэнэ. Хүдөө нютагта иимэ гоё номой сан нээгдэжэ, ажаһуугшад ехэ баяртай байна, - гэжэ Геннадий Доржиев хэлэнэ.

Модельнэ номой сан Хуртага нютагта нээгдэжэ, хүн зоной ажабайдалшье хубилаа. Шэнэ, һаруул байшанда аба эжынэр үхибүүдээрээ суг ерэдэг болоо, нютагайхид булта эбтэй эетэйгээр хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг болонхой.

-Нютагтамнай шэнэ библиотекэ нээгдэжэ, ехэ һайндэр болоо. Ехэ багагүй баяртайбди. Хуртагын зон ном уншаха дуратай юм. Һонин номууд ажаһуугшадаймнай анхарал татана. Гэртээ номуудые абажа уншана. Модельнэ номой сан харахаяа, ондоо тээхи нютагай зон олоороо ябана, -гэжэ Хуртагын номой сангай мэргэжэлтэн Баирма Базарова тэмдэглэнэ.

 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан