Ниигэм 21 sep 2021 1004

Буряад Уласта «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн мүрысөөн үнгэрөө

Ивалгын дасанда тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ

Буряад Уласай Ивалгын дасанда «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн мүрысөөн залушуулай дунда эмхидхэгдээ. 18-һаа 35 болотор наһанай хүнүүдэй дунда малшадай ажал, заншал тухай эрдэм мэдэсэ дэлгэрүүлхэ зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ.

Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Пандида Хамба лама Дамба Аюшеев хабаадагшадые амаршалаа. Удаань сэлэнгэ, хонгоодор, эхирэд-булагад, хори, баргажан, хамниган угуудай түлөөлэгшэд мүрысөө. Команда бүхэндэ 3-5 хүнүүд орожо, ташуур гүрэжэ, адуунай дэлһээр тугалнуудта бойлторгонуудые гүрэжэ, малшадай зунай ажал хэжэ, асуудалнуудта харюусажа, буряад араай шииджхэхэ асуудалнуудаар зүбшэжэ, аймагуудтаа үйлэдбэрилдэг эдеэ хоолтой танилсуулаа.

«Буряад ФМ» радистанциин захирал Жанна Дымчиковагай хэлэһээр, 2019 онһоо хойшо жэл бүри Сагаан һарын үдэрнүүдтэ манай радиоканал мүрысөө үнгэргэдэг. Видео буулгабари һаял хэгдэдэг болоо, байгша ондо «Буряад ТВ» буулгана.

Тус мүрысөөдэ яһатан хоорондын харилсаанай болон эдэбхитэдэй үүсхэл хүгжөөхэ талаар хороон шангуудые бэлдээ.  

Фото: Анна Огородник