Ниигэм 28 sep 2021 1053

​Есуна Дугаровагай «Буряад сэдьхэл» клуб

Талаан бэлигтэй, эрдэм ехэтэй буряад түрүү басагадаймнай нэгэн Есуна Дугарова болоно. Тэрэ 2016 онһоо эхилжэ, Нью-Йорк хотодо ООН-ной гол штабта ажалладаг юм. Шуһа мяхаараа, үнэн сэдьхэлээрээ түрэл буряад арадайнгаа, ёһо заншалайнгаа болон эхэ хэлэнэйнгээ түлөө һанаата болодог зоной нэгэн гээшэ. Түрэл хэлэнэйнгээ хүгжэн һалбархынь түлөө «Буряад сэдьхэл» гэһэн клуб байгуулха тухай шиидэбэ. Энэ зун нютагаа ерээд ошоходоо, сэдьхэлдээ түрэһэн бодол тухайгаа өөрөө иигэжэ бэшээ.   

- Хүндэтэ нютагаархид! Би зун Буряад нютагтаа эрдэм шэнжэлгын ажал хэжэ ябахадаа, буряад хэлэнэй байдал хүндэ болоод байна гэжэ ойлгооб. Тус асуудал мүн лэ гадаада ороноор ажаһуудаг буряад зоной дунда баhа байдаг. Буряад хэлэ үзэхэдэ, тэрэнэй оршон, дадалга ехэ шухала байдаг. Би өөрөө долоон хэлэ мэдэхэ эрдэмэй доктор һэн хойноо энэ асуудал hайн мэдэнэб. Тиимэһээ түрэл хэлэеэ хүгжөөхын тула буряад хэлэнэй хөөрэлдөөнэй клуб бии болгохо хэрэгтэй. Тэрэ нэгэдэл дотор дэлхэйн ямаршье захада байһан буряадууд хабсарха аргатай. Тус нэгэдэлэй гэшүүд Zoom гэһэн платформо хэрэглэжэ, һанал бодолоо, һонин һорьмойгоо хубаалдаха болоно. Буряад Уласай, Агын тойрог болон Монголhоо буряад хэлэнэй мэргэжэлтэд,  эрдэм шэнжэлэгшэд болон багшанар уулзалгануудые хүтэлхэ. Клубэй гэшүүн боложо, эндэ хабаадалсахадаа, хэншье мүнгэ түлэхэгүй. Бүхы гаргашануудыень би өөрөө даахаб. Тус клубай залан хүтэлэгшөөр Ирина Аржигарова ажаллаха. Эндэ оролсоходоо, гансал буряадаараа хөөрэлдэхэ, һанал бодолоо хубаалдаха болонобди. Түрэл хэлэнэйнгээ баялигтай танилсаха, хэлэеэ бүри уян нугархай болгохот!

 

Автор: Булат БАДМАЕВ