Ниигэм 28 oct 2021 716

“Абын табан эрдэм” гэһэн һонирхолтой урилдаан Буряадай Зэдын аймагта үнгэрөө

Абын нэрэ хүндэлжэ

Зэдын аймагай Цагаатайн һургуулиин эдэбхитэд “Абын табан эрдэм” гэһэн һонирхолтой урилдаа зохёожо, үсэгэлдэр дүнгүүдыень баяр ёһололой оршондо согсолбо.

Тус хэмжээ ябуулга хэдэн баяртай ушарнуудта дашарамдуулагдаа. Нютаг дотороо мэдээжэ йогин лама ябаһан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Нимбу Сосорович Сосоровой 2021 ондо 110 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Цагаатайн һургуулида нютагай бэлигтэй хүбүүнэй нэрэнь олгогдонхой. Буряад хэлэнэй габшагай һарын үедэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ эсэгын үдэр анха түрүүшынхиеэ тогтооходонь, энэ урилдаан тааралдаһаниинь һайшаалтай.

Һонирхолтой хэмжээ ябуулгые Буряад Уласай эрдэм ухаанай болон һуралсалай яаман, Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Аюшеев, Зэдын аймагай шэнэ толгойлогшо Валерий Шагжитаров болон бусад дэмжээ.

- Эрэ хүндэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд тон үсөөн. Буряад хэлэнэй габшагай һарын үедэ нэгэшье һаа, урилдаан абанарта, хүгшэн абанарта зорюулагдаһаниинь һайшаалтай, - гэжэ “Бэлиг” түбэй захирал Баяр Балданов амаршалгын үгэнүүд соогоо тэмдэглээ.

- Манай һуралсалай гуламтын буряад хэлэнэй багша Баярма Дашиевна Балданова 2017 ондо энэ урилдаа хэе гэжэ дурадхаа. Абаһаар лэ олондо һайшагдаа. Эндэ ганса Зэдын аймагай түлөөлэгшэд бэшэ, мүн уласаймнай олон аймагһаа хабаадана. Цагаатай нютагайнгаа һуралсалай гуламтада түрэһэн урилдаа дэмжээбди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Аюшеев хэлэнэ.

Буряад хэлэнэй багша Баярма Балдановагай хэлэһээр, урилдаанда уласаймнай 17 һургуулиин 80 гаран үхибүүд хабаадаһан байна.

- Мүрысөөмнай хэдэн шэглэлээр үнгэргэгдэнэ. Аба тухай үхибүүд эссе бэшээ, видео буулгаа, дуунуудые гүйсэдхөө. Өөһэдөө гуурһаяа туршажа, шүлэг зохёожо туршаа. Һонирхолтой гэхэдэ, эндэмнай ганса хүбүүд хабаададаг заншалтай, - гэжэ Баярма Балданова хөөрэнэ.

Цагаатайн СПК-гай баян ургаса абаһанай ашаар баригдаһан, удаань ажаһуугшадай хүсөөр һэльбэн заһабарилагдаһан соёлой байшаанда шан барюулалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Цагаатайн һургуулиин үхибүүд шалгарагшадта һайхан дуу, хатар бэлэглээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов